Andere voordelen

Printvriendelijke versiePDF-versie

Inkomensbelasting

Voor elk kind ten laste gaat een bedrag van het belastbare inkomen af. Hoe groot dat bedrag is, hangt af van de rang van het kind (1e, 2e, 3e ...) en wordt jaarlijks via de fiscale wet vastgelegd (voor elk belastingsjaar).

 

Kinderopvang fiscaal aftrekbaar

De werkelijk betaalde kosten voor de voltijdse of deeltijdse opvang, overdag of ‘s nachts, van kinderen tot 12 jaar zijn volledig aftrekbaar als je niet meer betaalde dan 11,20 euro per kind en per opvangdag. Anders wordt de aftrek beperkt tot 11,20 euro (bedrag voor aanslagjaar 2014). Er staat geen beperking op het aantal dagen.

 

Voorwaarden

  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor het vergoeden van kinderopvang in de Europese Economische Ruimte buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt.
  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar of jonger dan 18 jaar met een zware handicap. Er wordt rekening gehouden met de werkelijke leeftijd op het moment van de opvang en niet met de leeftijd op 1 januari van het aanslagjaar.
  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die te jouwen laste zijn of voor wie de helft van het belastingvoordeel aan jou moet worden toegekend.
  • Je moet bedrijfsinkomsten hebben (bezoldiging, (brug)pensioen, werkloosheidsuitkering, winsten enz.).
  • De kosten moeten aan welbepaalde instellingen of personen betaald zijn.
  • Je moet de bewijsstukken ter beschikking van de administratie houden zodat kan worden vastgesteld dat alle voorwaarden voor de aftrek van de uitgaven voor de opvang van kinderen zijn vervuld.

 

Betreffende uitgaven

Hieronder vallen onder meer de kosten met betrekking tot: de kinderopvang voor de aanvang van de lessen (voorschoolse opvang), de kinderopvang tijdens de middagpauze, de kinderopvang na de normale lesuren (naschoolse opvang), de kinderopvang tijdens alle vakanties (zoals bijvoorbeeld vakantiekampen georganiseerd door de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking georganiseerd door de gemeenten, diverse stages inzake sport, wetenschap, cultuur, taal, …), de kinderopvang tijdens schoolvrije dagen, de kinderopvang tijdens weekends, de opvang van kinderen in internaten en de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan.

 

De volgende kosten worden niet als uitgaven voor kinderopvang beschouwd: bijkomende kosten met betrekking tot cursussen gegeven in het kader van onderwijs, de uitgaven voor bosklassen, sneeuwklassen, openluchtklassen, zeeklassen en andere schoolreizen, de uitgaven voor bijles, lidgelden van verenigingen.

 

Hoe inbrengen?

Het aftrekbaar bedrag moet worden vermeld in het vak X, rubriek B, code 1384 van de aangifte in de personenbelasting.

 

Meer informatie vind je in de brochure De aftrek van kosten voor kinderoppas van de FOD Financiën.

Onroerende voorheffing

Elk jaar moet op alle gebouwen onroerende voorheffing betaald worden (kadaster). De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting en verschilt dus per gewest. Voor personen ten laste en personen met een handicap zijn er in de 3 Belgische gewesten specifieke verminderingen voorzien.

 

In het Vlaams Gewest heb je als eigenaar of huurder van een woning recht op vermindering voor kinderlast als je op 1 januari van het aanslagjaar minstens 2 kinderen ten laste hebt waarvoor je kinderbijslag krijgt. Het gaat hierbij om een forfaitaire en geïndexeerde vermindering van de onroerende voorheffing. Een kind met een handicap telt voor twee.

 

Als je in het Brussels Hoofdstedelijk of het Waals Gewest woont, heb je recht op de vermindering voor kinderlast als je op 1 januari van het aanslagjaar 2 kinderen hebt, waarvan er nog minstens 1 ten jouwen laste staat. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je recht op een vermindering van 10 % per kind, in het Waals Gewest bedraagt de vermindering 125 euro per kind. Een kind met een handicap telt voor twee.

 

Wat moet je doen?

In Vlaanderen krijg je als eigenaar van een woning de vermindering automatisch toegekend. Als huurder van een woning moet je de vermindering aanvragen via het zogenoemde meldingsformulier. Voor meer informatie kan je terecht bij het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst - Onroerende voorheffing.

 

Als je in het Brussels Hoofdstedelijk of het Waals Gewest woont, moet je de aanvraag tot vermindering voor gezinslast, bescheiden woning of handicap zelf doen. Je kan de aanvraag doen:

  • binnen een termijn van 5 jaar.
  • bij de Dienst Onroerende Voorheffing, waarvan het adres vermeld is op het aanslagbiljet dat je hebt ontvangen. Het document hiervoor kan je downloaden op financien.belgium.be.
  • door eventueel een getuigschrift bij te voegen waaruit blijkt dat je erkend bent als groot-oorlogsverminkte of gehandicapte persoon wanneer je een vermindering aanvraagt die hiervoor wordt toegekend.

 

Andere

De vakbond, de bank en andere organisaties geven vaak ook premies en steun. Informeer er dus zeker naar.

 

Sommige gemeenten geven een geboortepremie en voordelen aan grote gezinnen: verminderd tarief voor speelpleinen, bibliotheken en andere voorzieningen, belastingvermindering ... Vraag ernaar op het gemeentehuis van de gemeente waar je woont.