Consultatiebureaus, kinderopvang en gezinsbegeleiding

Printvriendelijke versiePDF-versie

 Kind en Gezin organiseert heel wat diensten voor  aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen tot 3 jaar (6 jaar voor niet-schoolgaande kinderen).

 

 

Gezinsbegeleiding

 

Prenatale infoavonden

Op de infoavonden Kind op komst krijgen aanstaande ouders informatie over het verloop van de zwangerschap en de bevalling, de behoeften van de baby, het ouderschap, de borstvoeding, de baby- en peuteruitzet, de sociale en juridische kant van de zwangerschap, de kinderopvang, het verblijf in de kraamkliniek en de verloskamer. Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met de kraamklinieken en de deelname is gratis.

 

Huisbezoeken

Kort na het verblijf in de kraamafdeling krijg je al bezoek van de regioverpleegkundige van Kind en Gezin die de geboortegegevens van het kind zal noteren en je de verdere dienstverlening van Kind en Gezin zal voorstellen. In de eerste twee maanden na de geboorte brengt de regioverpleegkundige een tweede bezoek bij de ouders thuis. Zij maakt tijd om over de dagelijkse verzorging en opvoeding van het kind te praten.

 

Kind en Gezin biedt een vroege gehoortest aan enkele weken na de geboorte. Deze test kan ook plaatsvinden in het consultatiebureau of in het regiohuis.

 

Prenatale steunpunten

Deze steunpunten zijn er voor zwangere vrouwen met specifieke problemen (alleenstaande moeders, ongewenste zwangerschap of andere sociale problemen). Het steunpunt biedt medische en/of psychosociale begeleiding.

 

Inloopteams

De inloopteams zijn werkzaam in kansarme buurten en bieden een integrale laagdrempelige opvoedingsondersteuning. Ze organiseren groepsactiviteiten rond zorg en opvoeding voor aanstaande en jonge ouders, maar ze kunnen ook instaan voor individuele begeleiding.

 

Consultatiebureaus

 

Een bezoek aan het consultatiebureau gebeurt op afspraak via een regioverpleegkundige. Elk kind heeft recht op tien consultaties, gepland op een welbepaalde leeftijd. De consultaties zijn gratis.

 

Tijdens de consultatie wordt het kind gewogen en gemeten door een vrijwilliger. De regioverpleegkundige bespreekt de ontwikkeling van je kind en gaat dieper in op eventuele vragen. Elke consultatie heeft een ander onderwerp. Tijdens de eerste bezoeken kan het bijvoorbeeld gaan over voeding, kinderopvang en slaapproblemen. Op latere leeftijd zijn dit thema's zoals zindelijkheid, veiligheid en voorbereiding op het naar school gaan. Alle belangrijke dingen worden neergeschreven in het gezondheidsboekje dat je mee naar huis neemt en zelf kunt aanvullen. De arts doet medische onderzoeken en geeft het kind de nodige inentingen

 

 

Consultaties via Viva-SVV

De Socialistische Vrouwen Vereniging organiseert in verschillende gemeenten consultaties voor baby's en peuters. Deze consultaties zijn erkend door Kind en Gezin. Een arts en een regioverpleegkundige volgen gratis de groei en ontwikkeling van je kind op -vanaf de geboorte tot 3 jaar- en onze vrijwilligers zorgen voor een warm onthaal en het meten en wegen van de kindjes.

 

Waar?

Gemeente

Adres consultatiebureau

Telefonische afspraak
via de Kind & Gezinlijn

HAACHT

Goltfuslaan 16

078 150 100

HALLE

Molenborre 14

078 150 100

OUD-HEVERLEE

Grezstraat 13a

078 150 100

VILVOORDE

Grote Markt 1-2

078 150 100

ZELLIK

Laarbeeklaan 4

078 150 100

Meer info?

Socialistische Vrouwen Vereniging

02 546 14 01

svv-kindengezondheid@fsmb.be

 

Consultaties kind en gezin

 

Voor meer informatie over de dienstverlening van Kind en Gezin kan je tussen 8 en 20 uur terecht op 078 150 100 of www.kindengezin.be.

 

Vaccinaties van baby's

 

Een prikje op tijd en stond, houdt je kind gezond!

Tenzij de dokter er anders over beslist, krijgt een zuigeling alle prikjes tussen 2 en 15 maanden. Alleen het vaccin tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is wettelijk verplicht. Als je baby 18 maanden is, moet je het bewijs dat je kind het poliovaccin kreeg, afgeven op je gemeente.

 

De andere vaccins worden sterk aangeraden. Het gaat dan over difterie (kroep), tetanus (klem), kinkhoest, mazelen, bof (dikoor), rodehond, meningokokken type C (hersenvliesontsteking), haemophilius influenzae B (hersenvliesontsteking), hepatitis B (geelzucht), pneumokokken en rotavirus. Je kan je kind laten inenten bij je huisarts of op de raadpleging van Kind en Gezin. Alleen het vaccin tegen rotavirus is niet gratis.

 

Onze mutualiteit biedt je wel een tussenkomst voor vaccinaties.

 

Vaccinatieschema baby's

 

 8 weken12 weken16 weken12-13 maanden14-15 maanden
Polio(myelitis) (Kinderverlamming)XXX X
Difterie (Kroep)XXX X
Tetanus (Klem)XXX X
KinkhoestXXX X
Haemophilius influenzae B (Hersenvliesontsteking)XXX X
Hepatitis B (Geelzucht)XXX X
PneumokokkenX XX 
Mazelen   X 
Bof (Dikoor)   X 
Rodehond (Rubella)   X 
Meningokokken type C (Hersenvliesontsteking)    X
RotavirusXXX  

 

Kinderopvang

 

Als ouder kan je kiezen tussen heel wat soorten kinderopvang. De georganiseerde en formele kinderopvang staat onder toezicht van Kind en Gezin. De laatste jaren is de vraag naar kinderopvang enorm. Het is daarom aangeraden tijdig informatie in te winnen en je kind in te schrijven.

 

De prijs voor opvang die erkend is door Kind en Gezin is wettelijk geregeld en hangt af van het gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste. Een vermindering om sociale redenen is mogelijk. De prijs voor de opvang in zelfstandige opvangvoorzieningen is niet wettelijk geregeld. Vraag dus steeds op voorhand wat je moet betalen, eventuele bijkomende kosten meegeteld.

 

Opvang met een attest van toezicht

Kind en Gezin gaat na de aanvraag na of de opvang aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Als dat zo is, krijgt de zelfstandige kinderopvang een attest van toezicht. De kwaliteitseisen hebben betrekking op de ruimte en de inrichting, de veiligheid, de gezondheid en de begeleiders. Kunnen een attest aanvragen:

 • zelfstandige onthaalouders

 • mini-crèches

 • zelfstandige kinderdagverblijven

 

Opvang met een erkenning

De kinderopvang moet ook hier aan de wettelijke voorwaarden voldoen voor de ruimte en de inrichting, de veiligheid, de gezondheid en de begeleiders. Het personeel van erkende opvang heeft een opleiding gevolgd die Kind en Gezin bepaalt. De erkende opvang heeft een kwaliteitssysteem waarin wordt vastgelegd welke kwaliteit men wil bereiken, hoe men nagaat of die kwaliteit gehaald wordt en hoe die verbeterd kan worden.

 

Erkende opvang moet openstaan voor alle kinderen (bv. ook die met een lichte handicap), maar neemt bepaalde kinderen met voorrang op. Binnen de wettelijke voorrangsregels kan de opvang eigen prioriteiten vastleggen. De opvang moet ouders duidelijk informeren over het opnamebeleid.

 

In erkende opvang is de prijs wettelijk geregeld. Het gaat over:

 • diensten voor opvanggezinnen

 • erkende kinderdagverblijven

 • erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang

 

Kind en Gezin controleert zowel de erkende als de zelfstandige opvangvoorzieningen. Beide vormen van opvang moeten voldoen aan verschillende voorwaarden. Indien ouders klachten hebben over de opvang kunnen ze terecht bij de klachtendienst van Kind en Gezin.

 

Vind kinderopvang
Je vindt alle opvangadressen, zowel van de erkende opvang als van de zelfstandige voorzieningen met een attest van toezicht, op  www.kindengezin.be. Je kunt ook bellen naar de Kinderopvanglijn op 078 150 100 (werkdagen tussen 8 en 20 uur).

Opvang van schoolgaande kinderen

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar gaan kinderen naar school. De schooluren komen echter vaak niet overeen met de werkuren van de ouders. Dan bestaan er andere opvangmogelijkheden.

 

Kinderdagverblijf of onthaalouder

Meer en meer kunnen kinderen die naar school gaan ook nog bij de onthaalouder of in het kinderdagverblijf terecht. De overgang naar de kleuterschool wordt makkelijker voor de kleinste peuters wanneer ze in de namiddag kunnen uitrusten in de opvang.

 

Erkend initiatief voor buitenschoolse opvang

 • Voor kinderen uit de kleuterklasjes en lagere school.

 • Meestal open van 7 tot 18 uur.

 • Minimaal één begeleider per 14 kinderen.

 • De prijs is wettelijk vastgelegd in minima en maxima, maar is onafhankelijk van je inkomen.


Opvang die door de school zelf georganiseerd wordt

 • Sterke verschillen van school tot school.

 • Kind en Gezin doet geen kwaliteitstoezicht, alleen bij klachten komt Kind en Gezin de opvang bekijken.


Opvangmogelijkheden tijdens schoolvakanties

 • Buiten de verantwoordelijkheid van Kind en Gezin.

 • Voorbeelden: speelpleinwerking, jeugdbeweging, grabbelpasactiviteiten, taal- en sportkampen.

 • De prijs wordt vastgelegd door de opvang zelf.

 

Vind je geen opvang?

Als werknemer heb je jaarlijks recht op maximaal 10 dagen afwezigheid van het werk. Deze dagen zijn onbetaald! Voor de sociale zekerheid zijn het wel zogenoemde gelijkgestelde dagen. Zo tellen ze bijvoorbeeld mee voor je pensioenberekening als had je die dag gewerkt. Als je werkgever erom vraagt, moet je kunnen bewijzen dat je deze dagen wel degelijk gebruikt hebt om op je kind te passen. Een medisch attest is een voorbeeld van een geldig bewijs.

 

Fiscaal aftrekbaar?
Opvanginitiatieven die op regelmatige basis kinderen opvangen, zijn wettelijk verplicht dit te melden bij Kind en Gezin. Enkel indien deze voorzieningen ook een attest van toezicht aanvragen of erkend zijn, kunnen ze aan de ouders fiscale attesten uitreiken waarmee die de kosten van hun belastingen kunnen aftrekken. Vraag bij de inschrijving van je kindje goed na of de voorziening erkend is of onder toezicht staat van Kind en Gezin.

 

ZIE OOK