Gezinsbijslag

Printvriendelijke versiePDF-versie

Een nieuwkomer in je gezin opnemen, kost een hoop geld. Gelukkig kan je rekenen op het kraamgeld of de adoptiepremie, en kinderbijslag om je spruit een goede start te geven.

Kraamgeld

 

Wat?

Het kraamgeld wordt uitbetaald bij de geboorte van elk kind dat recht geeft op kinderbijslag. Het is bedoeld om de ouders te helpen het kind in optimale materiële omstandigheden in het gezin op te nemen.

 

Wie vraagt het aan?

De vader vraagt het kraamgeld aan, tenzij hij geen werknemer (of werkloze, invalide of gepensioneerde is), dan vraagt de moeder het aan. Als de vader en de moeder geen van beide werknemer of zelfstandige zijn, kan een ander gezinslid het kraamgeld aanvragen. Dat kan een inwonende grootouder, oom of tante van het kind zijn. Een broer of zus van het kind hoeft niet noodzakelijk tot het gezin te behoren om de aanvraag in te dienen.

 

Procedure

Je kan het kraamgeld aanvragen vanaf de zesde maand van de zwangerschap tot maximaal vijf jaar na de geboorte van het kind.

 

Loontrekkenden

Om het kraamgeld aan te vragen heb je een speciaal formulier nodig dat je kan verkrijgen bij het kinderbijslagfonds van je werkgever.

 

Werklozen, invaliden en gepensioneerden

Om het kraamgeld aan te vragen heb je een speciaal formulier nodig dat je kan verkrijgen bij het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever.

 

Zelfstandigen

Je kan het aanvraagformulier voor het kraamgeld verkrijgen bij je sociale verzekeringskas. Je moet het ingevulde formulier ook aan die instantie terug bezorgen. Als de aanvraag na de geboorte gebeurt, moet je het geboorteattest bijvoegen.

 

Wanneer wordt het betaald?

Het kraamgeld wordt betaald vanaf de achtste maand van de zwangerschap. Het wordt ook uitbetaald voor een doodgeboren kind of bij een miskraam na een zwangerschap van minstens 180 dagen.

 

Hoeveel?

Het kraamgeld bedraagt 1.223,11 euro voor het eerste kind en 920,25 euro voor de volgende. Bij geboorte van een meerling geeft elk kind recht op 1.223,11 euro (bedragen geldig op 01/12/12).

 

 

Adoptiepremie

 

Wat?

De adoptiepremie wordt uitbetaald bij de adoptie van een kind dat recht geeft op kinderbijslag. Ze is bedoeld om de adoptieouders te helpen het kind in optimale materiële omstandigheden in het gezin op te nemen.

 

Wie vraagt ze aan?

De vader vraagt de adoptiepremie aan, tenzij hij geen werknemer (of werkloze, invalide of gepensioneerde is), dan vraagt de moeder het aan. Als de vader en de moeder geen van beide werknemer of zelfstandige zijn, kan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een afwijking van de regels toestaan. Je kinderbijslagfonds kan je informatie geven.

 

Procedure

Je kan de premie aanvragen zodra de adoptieprocedure in België gestart is of zodra de buitenlandse adoptie afgerond is.

 

Loontrekkenden, werklozen, invaliden en gepensioneerden

Bezorg het kinderbijslagfonds van je werkgever (of van je laatste werkgever voor werklozen, invaliden en gepensioneerden) volgende documenten:

  • Een kopie van de akte waaruit blijkt dat je een kind wil adopteren of geadopteerd hebt.

  • Het formulier Aanvraag om een adoptiepremie (Eter) dat je kan bekomen bij het kinderbijslagfonds van je werkgever (of van je laatste werkgever voor werklozen, invaliden en gepensioneerden).

Zelfstandigen

Je kan het aanvraagformulier voor de adoptiepremie verkrijgen bij je sociale verzekeringskas. Je moet het ingevulde formulier ook aan die instantie terug bezorgen.

 

Voorwaarden

  • De adoptie moet blijken uit een Belgische of buitenlandse akte.

  • Het kind moet recht hebben op kinderbijslag.

  • Er mag in België nog geen kraamgeld betaald zijn voor het kind aan de adoptieouder of diens (huwelijks)partner.

Wanneer wordt ze betaald?

Zodra het kinderbijslagfonds de nodige documenten heeft, krijg je de adoptiepremie zo snel mogelijk.

 

Hoeveel?

De adoptiepremie bedraagt 1.223,11 euro (bedrag geldig op 01/12/12).

 

Weet je niet bij welk kinderbijslagfonds het bedrijf waar je werkt, is aangesloten?
Vraag het aan je werkgever, of aan Famifed, het federaal agentschap voor de kinderbijslag.

 

Kinderbijslag

 

Wat?

Werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, uitkeringsgerechtigde werklozen, invaliden en gepensioneerden hebben recht op kinderbijslag. De rechten op de maandelijkse uitbetalingen hangen af van je werk en sociale situatie. 

 

Wie opent het recht op kinderbijslag?

Meestal is een van beide ouders rechthebbende op kinderbijslag. Dit wil zeggen dat deze ouder het recht op kinderbijslag doet ontstaan. Doorgaans is dat de vader, maar het kan ook de moeder zijn als dit beter is voor het kind (bvb. als de vader zelfstandige is en de moeder werknemer). De rechthebbende is steeds een bloedverwant of een aanverwant van het kind.

 

Definities
- De rechthebbende is diegene die het recht op kindergeld opent.
- De rechtgevende is het kind.
- De bijslagtrekkende is diegene die het kindergeld ontvangt.

Procedure

De rechthebbende moet de kinderbijslag aanvragen.

 

Als werknemer krijg je de kinderbijslag van het kinderbijslagfonds van je werkgever. Bij de aangifte van je kind heb je van de gemeenteambtenaar een attest ontvangen om je kinderbijslag aan te vragen. Dit document moet je aangetekend versturen naar het kinderbijslagfonds van je werkgever.

 

Als zelfstandige vraag je de kinderbijslag aan je sociale verzekeringskas. Bij de aangifte van je kind heb je van de gemeenteambtenaar een attest ontvangen om je kinderbijslag aan te vragen. Dit document moet je aangetekend versturen naar je sociale verzekeringskas. 

 

Als ambtenaar moet je je tot je personeelsdienst wenden. Dit geldt zowel voor contractuelen als statutairen. 

 

Als werkloze, invalide of gepensioneerde vraag je het kindergeld aan bij het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever of bij Famifed.

 

Als je nooit gewerkt hebt, vraag je de kinderbijslag bij Famifed.

 

Als je al kinderbijslag ontvangt voor een of meerdere kinderen of als je vóór de geboorte al kraamgeld gekregen hebt, moet je niets doen. Het kinderbijslagfonds onderzoekt dan automatisch je recht op kinderbijslag.

Wanneer aanvragen?

Bij de geboorte van het kind.

 

Vanaf wanneer krijg je kinderbijslag?

Kinderbijslag wordt één keer per maand betaald, vanaf de maand na die waarin het kind geboren is. De betaling gebeurt telkens in de loop van de volgende maand. De kinderbijslag wordt altijd betaald op de 10de dag van de maand die volgt op de maand waarop de bijslag betrekking heeft. 


Voorbeeld: Een kind dat in januari geboren is, geeft vanaf februari recht op kinderbijslag. De betaling gebeurt in maart.

 

Hoeveel?

Hoeveel kinderbijslag je krijgt, hangt af van de rang van het kind binnen het gezin, de leeftijd van het kind en het sociaal statuut van de rechthebbende ouder. Voor een kind met een erkende handicap of dat getroffen is door een aandoening, kan je recht hebben op een toeslag. Deze moet je aanvragen bij je kinderbijslagfonds.

 

Voor meer informatie over de uitbetaalde bedragen kan je contact opnemen met Famifed, het federaal agentschap voor de kinderbijslag. Als je dossier reeds actief is, neem je rechtstreeks contact op met de kas waartoe je behoort. 

 

Tot wanneer?

Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden (21 jaar voor gehandicapte kinderen). Tussen 18 en 25 jaar zijn er voorwaarden: de jongere moet onderwijs of een opleiding volgen, en mag maar beperkt werken of slechts een klein inkomen hebben via werk of een sociale uitkering.

ZIE OOK