Coronavirus en arbeidsongeschiktheid. Wij beantwoorden al je vragen.

Printvriendelijke versiePDF-versie
11/05/2020

De Covid-19-epidemie deed vragen rijzen over arbeidsongeschiktheid, het afleveren van attesten voor arbeidsongeschiktheid, etc. Wij reageren op jouw vragen!

ik kan niet komen werken omdat ik preventief in quarentaine geplaatst ben en heb geen medisch attest?

 Zonder ziekenhuisopname of zonder medisch attest met vermelding van de diagnose Covid-19, kun je niet worden erkend als arbeidsongeschikt. Deze regel geldt voor werknemers en zelfstandigen. Een attest met de vermelding dat het om een preventieve quarentainemaatregel gaat, geeft geen recht op een ziekte-uitkering. In sommige gevallen zijn de regels betreffende tijdelijke werkloosheid van toepassing.

 

- Werknemers kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid door overmacht. Om te weten of je in aanmerking komt kan je je werkgever contacteren of surfen naar de website van de RVA.

 

- Zelfstandigen kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht voor gedwongen onderbreking van hun beroepsactiviteit. Dit stelt hen in staat om zonder betaling van bijdragen te profiteren van financiële bijstand en hun rechten op ziektekostenverzekeringen en vergoedingen te vrijwaren. Neem voor meer informatie contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

 

Ik kan niet komen werken en heb een medisch attest?

In dit geval word je erkend als zieke en gelden de gebruikelijke regels. Je moet ons je attest voor arbeidsongeschiktheid opsturen en afhankelijk van de situatie of je status, kan je mogelijk arbeidsongeschikt worden. Klik hier voor meer informatie.

 

Heb je een blanco document nodig dat je arts kan invullen?

Vanaf 18/03 is de sanctie bij laattijdigheid bij ontvangst van een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (GAO) opgeschort voor ontvangst per post (poststempel) of loket (ontvangstbewijs). De gevallen (verlengingen & eerste aangiftes) die ondertussen toch met sanctie werden berekend, zullen worden bijgepast.

 

Hoe kan je ons je medisch attest doorsturen?

Door de coronaviruscrisis kun je jouw arbeidsongeschiktheidsverklaring tijdelijk digitaal naar de mutualiteit sturen. Dit kan een medisch attest zijn dat je hebt ontvangen omdat je symptomen hebt van het coronavirus of voor een andere medische aandoening. Als je arts jou een certificaat per post of e-mail stuurt, stuur het dan zo snel mogelijk naar ons (scan of foto) via het e-mailadres GAO.306@fsmb.be.

 

We zullen je attest zo snel mogelijk verwerken. In de tussentijd kan je de voortgang van je dossier volgen op eMut, jouw online loket.

 

Je bent gehospitaliseerd omdat je besmet bent met het coronavirus?

Of je nu wordt opgenomen in het ziekenhuis voor preventieve observatie of omdat je het coronavirus hebt, de werknemer wordt geacht niet te kunnen werken. In dit geval word je erkend als zieke en gelden de gebruikelijke regels. Je moet ons daarom een medische verklaring sturen en, afhankelijk van de situatie of je status, kan je mogelijk arbeidsongeschikt worden. Klik hier voor meer informatie over het aangeven van je ongeschiktheid.


Je bent zelfstandige en je wilt meer weten over het overbruggingsrecht?

Zelfstandigen en primaire verzorgers en meewerkende echtgenoten die na de door de regering genomen sluitingsmaatregelen gedwongen worden hun activiteiten stop te zetten, kunnen voor de maanden maart en april 2020 genieten van het “overbruggingsrecht”. Voor gedwongen onderbreking van hun professionele activiteiten. Om in aanmerking te komen, moet het zelfstandige onderneming gedurende minimaal 7 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand worden onderbroken.

De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast. Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft. Het recht wordt ook toegekend indien je als zelfstandige al in het verleden genoten heeft van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht. Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen in het overbruggingsrecht. Je moet hiervoor een verzoek indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. Voor meer informatie contacteer het RSVZ via het nummer 0800 12 018.

 

Je hebt een afspraak met een adviserend arts. Gaat deze nog door?

Neen, de raadplegingen van de adviserend artsen worden uitgesteld naar een latere datum. Het is wel mogelijk dat de adviserend arts jou telefonisch contacteert voor bijkomende informatie.

 

Je wordt ziek tijdens dat je tijdelijk werkloos bent door overmacht?

Wanneer je arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd. Je kan dan een vergoeding aanvragen bij je ziekenfonds vanaf de eerste dag van die periode van tijdelijke werkloosheid.

 

Hiertoe volstaat het ons een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te bezorgen: via e-mail GAO.306@fsmb.be ,via de post of door ze te deponeren in één van onze brievenbussen.

 

Je was al ziek voor dat je tijdelijk werkloos werd door overmacht?

Indien de verzekerde al arbeidsongeschikt is voor de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is de werkgever slechts het gewaarborgd loon verschuldigd tot en met daags voor de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vanaf de eerste dag van dat tijdvak van tijdelijke werkloosheid kan de betrokkene dan aanspraak maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

 

Hiervoor dien je ons wel een medisch getuigschrift van arbeidsongeschiktheid op te sturen hetzij per mail, per post of deponeren in één van onze brievenbussen.

 

Oefen je een activiteit uit met toestemming van een adviserend arts (deeltijds medisch) maar kan je niet werken vanwege de tijdelijke werkloosheidsmaatregel?


Regels voor de werknemers

Het is mogelijk dat de arbeidsongeschikt erkende werknemer tijdens de periode waarin hij met de toelating van de adviserend arts een werkzaamheid verricht, deze toegelaten werkzaamheid niet langer kan uitoefenen wegens een maatregel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen. Gedurende deze periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen kan hij in voorkomend geval aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. De door de sector werkloosheid vergoede uren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische werkloosheid vormen dus met aan arbeidsuren gelijkgestelde uren in het kader van deze cumulatieregel zodat de uitkeringen verder dienen te worden verminderd overeenkomstig de principiële tewerkstellingsbreuk van de toegelaten activiteit.

 

Je kan deze vergoedingen niet cumuleren met het overbruggingsrecht als ke een toegelaten werkzaamheid uitoefent als zelfstandige.

 

Je uitkeringen worden uitbetaald na ontvangst van het maandelijkse inkomstenbewijs van de toegestane activiteit, opgestuurd door de werkgever.

 

Opmerking: in geval van een onderbreking van de toegelaten activiteit wegens tijdelijke of economische werkloosheid dient je niet de 'Verklaring van stopzetting of wijziging van een toegelaten arbeid tijdens de arbeidsongeschiktheid' aan het ziekenfonds te bezorgen.

 

Regels die van toepassing zijn op zelfstandigen die bevoegd zijn om een activiteit uit te oefenen onder de status van werknemer

Wanneer de arbeidsongeschikt erkende zelfstandige tijdens de toegelaten activiteit als werknemer tijdelijk werkloos is wegens overmacht of ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen zou worden en hiervoor een werkloosheidsuitkering zou ontvangen, dient de toepasselijke fase van de cumulatieregeling verder te worden toegepast. Dit is niet cumuleerbaar met het overbruggingsrecht.

 

Als je besmet bent met Covid-19 kan je niet werken en word je vergoed door je ziekenfonds.

 

Je bent zwanger en je mag niet gaan werken door een risico op besmetting met COVID-19?

 

De werkgever moet onmiddellijk passende maatregelen nemen om de zwangere vrouw en haar kind te beschermen wanneer de werknemer wordt blootgesteld aan een van de agenten of arbeidsvoorwaarden als bedoeld in de wetgeving inzake welzijn op het werk.

 

Noch het influenzavirus, noch het coronavirus (COVID-19) staat op deze lijst van de verboden agentia.

 

Vermits er o.a. momenteel onvoldoende aanwijzingen zijn dat er een negatief effect is op de zwangerschap, de ontwikkeling van het kind en de overdracht van het virus en dat het risico op besmetting op de werkplek niet substantieel verhoogd is, lijkt het in acht nemen van hygiënische maatregelen voldoende en is geen werkverwijdering noodzakelijk. Elke situatie blijft echter individueel te evalueren door de preventieadviseur-arbeidsarts.

 

Heb je problemen met het verkrijgen van bepaalde certificaten en ondersteunende documenten (verklaring van gezinssamenstelling, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, enz.)?

Tijdens de periode dat je je huis niet mag verlaten voor onnodige verplaatsingen volstaat een 'verklaring op erewoord'. Dit document stel je zelf op.

 

Ben je werknemer en bevoegd om een activiteit als zelfstandige uit te oefenen, maar moet je jouw toegestane activiteit staken omdat je  als arbeidsongeschikt wordt erkend?

Je dient deze onderbreking van de activiteit als zelfstandige naar aanleiding van de COVID19-crisis aan je ziekenfonds te melden via mail.

Tijdens de periode van onderbreking van de toegelaten activiteit is de cumulatieregeling niet langer van toepassing. Vanaf de eerste dag van de tijdelijke onderbreking ontvangt je dus de normale arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zodra je de activiteit opnieuw hervat, dient de cumulatieregeling vanaf de werkhervatting verder te worden toegepast.

 

Je bent zelfstandige en kreeg de toelating van de adviserend arts om een zelfstandige activiteit uit te oefenen tijdens jouw arbeidsongeschiktheid, maar moet deze toegelaten zelfstandige activiteit stopzetten omwille van de covid-19 crisis?

 Je dient deze onderbreking van de activiteit als zelfstandige naar aanleiding van de COVID19- crisis aan je ziekenfonds te melden via mail.

 

De geldende toelating 'artikel 23' is in de tijd beperkt (maximaal zes maanden per beslissing van de adviserend arts, met een maximum van achttien maanden gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid voor een bepaalde activiteit).

 

Als je door een toelating 'artikel 23' de activiteit als zelfstandige moet onderbreken gelet op de impact van het COVID-19, onderbreekt die periode van onderbreking van de activiteit de loop van het tijdvak dat door deze toelating van de adviserend arts is gedekt. De periode van werkhervatting die oorspronkelijk door de adviserend arts is goedgekeurd, mag worden verlengd met de duur van de activiteitsonderbreking. De verleende toelating kan worden verlengd met het aantal kalenderdagen gelijk aan het aantal kalenderdagen die de periode van onderbreking van de activiteit omvat.

 

Tijdens de periode van onderbreking van de toegelaten activiteit is de cumulatieregeling bedoeld in artikel 28bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 niet van toepassing. Vanaf de eerste dag van de tijdelijke onderbreking ontvangt je dus de normale arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zodra je de activiteit opnieuw hervat, dient de cumulatieregeling vanaf de werkhervatting verder te worden toegepast.