07-19-2022

Wie?

Je mag werken als jobstudent:

 • vanaf 16 jaar, of vanaf 15 jaar als je de eerste twee jaar van het secundair onderwijs gevolgd hebt.
 • als je student bent. Dit betekent dat je les volgt in het secundair, hoger of universitair onderwijs of wanneer studeren je voornaamste bezigheid is en een eventuele job duidelijk bijkomstig is.
 •  Je bent GEEN student meer als je bij een werkgever een contract hebt van 12 maanden of meer of je avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt.
 • als je niet werkt tijdens dat je geacht wordt een opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen.

Als je deeltijds onderwijs volgt, kan je enkel als jobstudent werken als:

 • je geen studentenovereenkomst sluit met de werkgever waarbij je je praktische opleiding volgt op de werkplek;
 • je studentenjob plaatsvindt buiten de uren waarop je les dient te volgen;
 • je een studentenovereenkomst sluit met de werkgever waarbij je de praktische opleiding volgde in de zomervakantie, tijdens de periode waarin de stageovereenkomst niet geldt;
 • je geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangt.

Twijfel je over je situatie? Neem contact op met het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid.

Loon

Er bestaat geen studentenloon! Hoeveel je verdient als jobstudent hangt af van je leeftijd, je functie en de sector waarin je werkt. Je hebt geen recht op vakantie en vakantiegeld, maar wel op wettelijke feestdagen. Normaal gezien moet je ook dezelfde voordelen als de gewone werknemers krijgen (zoals maal-tijdcheques en vergoeding woon-werkverkeer). Dit is echter niet altijd het geval.

JE BRUTOLOON - JE SOLIDARITEITSBIJDRAGE (2,71%) = JE NETTOLOON

Studentenovereenkomst

Je moet met je werkgever een schriftelijke over-eenkomst van bepaalde duur hebben. Dit moet door zowel jou als je werkgever ondertekend worden en je moet hiervan een kopie ontvangen. Deze overeenkomst moet onder andere je identi-teit, functiebeschrijving, begin- en einddatum van je werk, arbeidsduur, loon enzovoort bevatten. Een overeenkomst kan zowel voor tijdens de vakantie als doorheen het jaar gesloten worden. Een studentenovereenkomst mag maximaal een jaar duren. Vanaf je meer dan een jaar werkt bij een werkgever, wordt je overeenkomst als een normale arbeidsovereenkomst beschouwd. Ook na een onderbreking kan je hier geen studentenover-eenkomst meer afsluiten.

Proeftijd: altijd 3 dagen

Opstappen of ontslag: Als jij of je werkgever het contract wil beëindigen na de proeftijd van 3 dagen moet er een op zeg-termijn gerespecteerd worden. Deze gaat in op de maandag die volgt na de mededeling van de verbreking.

Afstuderen in juni: Als je in juni afstudeert, kan je nog steeds als job-student werken in de daaropvolgende zomerva-kantie. Van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) mag je blijven werken tegen lagere sociale lasten tot en met 30 september van dat jaar.

Horeca

Werkgevers in de horecasector (restaurants, bars enzovoort) kunnen vrij kiezen om een jongere in dienst te nemen als jobstudent of als een gelegenheids-werknemer. In de horeca mag je dus 475 uur als student werken en vervolgens 50 dagen als een gelegenheidswerknemer (zie website horeca@work). Voor deze 50 dagen worden de sociale bijdragen berekend op een vast (fictief laag) bedrag, en niet op wat je werkelijk verdient. Gelegenheidswerk betekent dat je een overeen-komst van maximaal twee opeenvolgende dagen kan afsluiten met je werkgever.

Bij ziekte

Je moet je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen dat je niet kan komen werken en een medisch attest bezorgen. De termijn waarbinnen je dat moet doen staat in het arbeidsreglement. Heb je minder dan een maand gewerkt? Dan heb je geen recht op een gewaarborgd loon. Als je langer dan 7 dagen ziek bent, kan je werkgever je contract beëindigen. In dit geval moet deze jou een opzeggingsvergoeding betalen.

Voor meer informatie over studentenarbeid, je urensaldo checken, enz. ga je naar Student@work, de portaalsite voor jobstudenten.

4 zaken om te onthouden!

Sociale bijdragen

Als student mag je 475 uur per jaar werken. Je betaalt dan slecht 2,71% solidariteitsbijdrage. Opgelet: werk je als student soms in de socioculturele sectorof de sportsector onder de regeling voor vereni-gingswerk? Je mag maximum 190 uur per jaar in dat systeem werken, alle bijkomende uren worden van je studentenuren afgetrokken. Er zijn ook beperkingen per kwartaal. Op de uren voor verenigingswerk betaal je geen solidariteitsbijdrage. Meer info vind je terug op www.studentatwork.be/nl/over-studentenarbeid/verenigingswerk.html

COVID-19 uitzonderlijke maatregelen 2022

De eerste 45 uren van het eerste kwartaal (januari – maart) worden niet afgehaald van je resterende uren. Dit is ook van toepassing indien je uren al opgebruikt zijn of je uren al volledig zijn ingepland voor de komende kwartalen. Uitzondering! Voor jobstudenten in het onderwijs of de gezondheidszorg tellen de uren van het eerste en tweede kwartaal niet mee. Meer info en details per regio op www.studentatwork.be/nl/algemeen/covid19.html.

Kinderbijslag (groeipakket)

Als je jonger dan 18 bent, blijf je het recht op kinder-bijslag behouden. Je mag dus zoveel uren werken als je wil. Vanaf dat je 18 bent gelden er verschillende maatregelen per regio indien je werkt onder een studentencontract:

Belastingen

Je moet zelf belastingen betalen als je inkomen meer dan € 13 242,86 euro per jaar bedraagt.Als je bruto-inkomen hoger is dan de volgende bedragen, ben je niet langer fiscaal ten laste van je ouders en dienen zij dus meer belasting te betalen:

 • € 7272,50 ** als je ouders gezamenlijk worden belast.
 • € 9120** als je ouders afzonderlijk worden belast.
 • € 10 910** als je ouders afzonderlijk worden belast en je een beperking hebt.

* brutobedrag na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen, geldig voor het inkomstenjaar 2022
** brutobedrag na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen, geldig voor het inkomstenjaar 2022. Deze bedragen zijn alleen van toepas-sing als je geen andere bestaansmiddelen hebt dan het loon van je studentenjob en geen werkelijke beroepskosten aangegeven hebt.

jongerengids_2022

De nieuwe editie van de jongerengids bevat een schat aan informatie en advies over studiekeuze, studentenjobs, het vinden van je eerste baan en de administratieve procedures waarmee je zeker te maken zult krijgen.

Raadpleeg onze nieuwe jongerengids