Het ziekenfonds vindt haar oorsprong in een sociale beweging die tot doel had solidariteit te scheppen tussen werknemers. Daartoe zijn
er structuren gecreëerd buiten de overheidssfeer. Het ziekenfonds is dus een organisatie die is opgericht door werknemers en voor werknemers en hun gezin. Deze groeperingen hebben zich geleidelijk ontwikkeld tot structuren om uiteindelijk te worden wat ze vandaag zijn: ziekenfondsen.

Al meer dan 100 jaar is ons ziekenfonds mee geëvolueerd met de behoeften van zijn leden. Naast de vergoedingen voor gezondheidszorg en de betaling van uitkeringen zijn er vandaag ook aanvullende diensten zoals zorg en hulp aan huis, het uitlenen van medische en paramedische apparatuur en een breed scala aan sociaal-culturele activiteiten.

Ons ziekenfonds is er voor iedereen, zonder uitzondering. Het ontwikkelt en ondersteunt, voor elk publiek, verenigingen die zich inzetten voor de bevordering van gezondheid en welzijn.

Dit bouwwerk steunt op structuren die de leden vertegenwoordigen (algemene vergadering, raad van bestuur). Deze structuren worden verkozen voor een periode van zes jaar en worden in 2022 vernieuwd.

Om verkiesbaar te zijn tot vertegenwoordiger in de algemene vergadering, moeten de leden of personen ten laste meerderjarig of ontvoogd zijn, in orde zijn met de bijdragen voor elk jaar van lidmaatschap, van goed gedrag en zeden zijn en niet uit hun burgerrechten zijn ontzet, sinds minstens vijf jaar vóór de verkiezingsdatum aangesloten zijn, niet bezoldigd worden of ontslagen zijn als personeelslid van het ziekenfonds of door een vereniging/vennootschap waarmee het ziekenfonds een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, geen daden hebben gesteld die de belangen van het ziekenfonds kunnen schaden, en zich aan de statuten en reglementen van het ziekenfonds onderwerpen.

Wanneer men op het grondgebied van ons ziekenfonds woont, (de arrondissementen Brussel, Halle-Vilvoorde en Leuven) kan men zich enkel in de eigen kiesomschrijving kandidaat stellen. Het totale aantal kiesomschrijvingen is vastgelegd op 18. In de onderstaande lijst staat tussen haakjes het aantal mandaten per kiesomschrijving: Aarschot (1) – Anderlecht (8) – Asse (2) – Brussel (17) – Diest (2) – Etterbeek-Elsene (9) – Haacht (2) – Halle (6) – Laken (8) – Leuven (4) – Liedekerke (3) – Molenbeek (10) – Schaarbeek (10) – Sit-Gillis-Vorst (9) – Tienen (3) – Vervoer en verkeer (3) – Vilvoorde (6) – Zaventem (3).

De leden en hun personen ten laste die hun woonplaats buiten de hierboven genoemde kiesomschrijvingen hebben, worden, tenzij zij voor een andere kiesomschrijving kiezen, toegevoegd aan de kiesomschrijving waar het ziekenfonds zijn statutaire zetel heeft.

De kiesomschrijving ‘Vervoer en verkeer’ omvat de leden en de personen die zij ten laste hebben die op 31 december 2007 waren aangesloten bij het ziekenfonds 307 ‘Vervoer en verkeer’.

Kandidaturen moeten per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: verkiezingen.fsmb@fsmb.be of per aangetekende brief, uiterlijk op 30 november 2021, aan de vicevoorzitter van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant, Zuidstraat 111, 1000 Brussel.

Elke kandidaat die niet beantwoordt aan de wettelijke of statutaire bepalingen inzake verkiesbaarheid, wordt uiterlijk op 31 december 2021 in kennis gesteld van de weigering om hem/haar op de lijsten te zetten.

De definitieve lijst met kandidaten en de praktische details van de verkiezingsprocedure worden vóór 28 februari 2022 op de website van ons ziekenfonds bekendgemaakt. Dezelfde informatie zal beschikbaar zijn in de folderhouders in de kantoren van het ziekenfonds.

De verkiezingen vinden plaats tussen 10 en 20 april 2022.

De resultaten worden op 5 mei 2022 op de website van het ziekenfonds bekendgemaakt. Dezelfde informatie zal beschikbaar zijn in de folderhouders in de kantoren van het ziekenfonds.