Je inschrijven bij het ziekenfonds

Waarom?

Zolang je studeert, ben je gedekt door het ziekenfonds van je ouders. Daarna, en in elk geval als je 25 wordt, moet je zelf aansluiten als gerechtigde bij een ziekenfonds. Als je dat niet doet, heb je niet langer recht op terugbetalingen en uitkeringen. De aansluiting bij een ziekenfonds geeft je recht op de voordelen van de verplichte en de aanvullende (ziekte)verzekering.

De verplichte ziekteverzekering biedt je bij elk ziekenfonds identiek dezelfde voordelen:

  • Terugbetaling van je kosten voor gezondheidszorg: geneesmiddelen, doktershonoraria, ziekenhuisverblijf ...
  • Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, om je inkomstenverlies wanneer je niet kunt gaan werken of je niet kunt aanbieden bij de werkloosheidscontrole, op te vangen.

De voordelen van de aanvullende verzekering verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Solidaris Brabant van Brabant biedt je heel wat voordelen, diensten en terugbetalingen die bovenop de verplichte verzekering komen. Zo komen we onder meer tussen in de kosten voor anticonceptie en betalen we ook een deel van je sportabonnement terug. Een volledig overzicht vind je in de rubriek Terugbetalingen en Voordelen

Wanneer?

Je bent werkzoekende

Tijdens je beroepsinschakelingstijd mag je wat het ziekenfonds betreft, ten laste van je ouders blijven. Op het einde van je beroepsinschakelingstijd zal het ziekenfonds contact opnemen met jou in verband met het document om je inschrijving als gerechtigde te bevestigen. Heb je geen recht op werkloosheidsuitkeringen? Neem dan onmiddellijk zelf contact op met het ziekenfonds of ga langs in een van onze kantoren om je situatie zo snel mogelijk in orde te brengen.

Je hebt werk gevonden

Je moet je nu zo snel mogelijk inschrijven als gerechtigde bij een ziekenfonds. Daarvoor heb je een identiteitsbewijs nodig en het attest waarin je werkgever verklaart dat je onderworpen bent aan de sociale zekerheid.

Je vestigt je als zelfstandige

Je moet je zo snel mogelijk inschrijven bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. Je moet je ook aansluiten als gerechtigde bij een ziekenfonds. Daarvoor heb je een identiteitsbewijs nodig en het attest van de sociale verzekeringskas dat je als zelfstandige gestart bent. Onder Zelfstandige worden vind je nog meer informatie over dit statuut.

Je bent 25 en je studeert nog

Eens je 25 jaar wordt, moet je je aansluiten als gerechtigde bij een ziekenfonds. Om te weten welk statuut het voordeligst is in jouw situatie, kun je het best contact opnemen met ons en dit ten laatste tijdens de maand voorafgaand aan je 25e verjaardag. Onder bepaalde voorwaarden kan je persoon ten laste blijven (bvb. als je samenwoont met je werkende partner).

Hoe?

Je kan je online inschrijven bij onze mutualiteit. Natuurlijk kan je ook langsgaan in een van onze kantoren.

Je inschrijven als werkzoekende

Waarom?

Je inschrijven als werkzoekende geeft je een aantal voordelen:

  • Na je beroepsinschakelingstijd krijg je een inschakelingsuitkering. De beroepsinschakelingstijd begint pas als je je studies of leertijd beëindigd hebt.
  • Je kunt jezelf beter kenbaar maken op de arbeidsmarkt.
  • Je kunt solliciteren voor gesubsidieerde banen.
  • Je kunt onder bepaalde voorwaarden een aanvullende opleiding volgen, georganiseerd door VDAB, Bruxelles Formation of Le Forem.
  • Je behoudt je recht op sociale zekerheid (werkloosheid, gezondheidszorg, kinderbijslag, pensioen ...).
Wanneer?

Zodra je studies afgelopen zijn, kan je je inschrijven als werkzoekende. Om strikt reglementaire redenen in verband met een eventuele RVA-uitkering kun je je het best inschrijven voor 8 juli als je jonger bent dan 18 en voor 8 augustus als je ouder bent dan 18 jaar.

Als je nog herexamens moet afleggen of je eindwerk nog moet indienen, kun je je pas inschrijven op de dag nadat je je examen afgelegd hebt of je eindwerk ingediend hebt.  Als je in de loop van het jaar je studies stopzet, kan je je meteen inschrijven.

Als je nog niet goed weet of je al wilt gaan werken of toch eerder nog verder studeert, dan kan je je het best toch al inschrijven. Als je beslist om nieuwe studies aan te vatten, kun je je na die studies gewoon opnieuw inschrijven.

Hoe?

Wie in Vlaanderen woont moet zich inschrijven bij de VDAB, wie in Brussel woont moet zich inschrijven bij Actiris en wie in het Waalse gewest woont bij Le Forem.

Opgelet! Bij je inschrijving als werkzoekende krijg je een formulier C109/art 36 dat je later nodig hebt als aanvraagformulier voor werkloosheidsuitkeringen. Je krijgt ook een kaart A23 met de vermelding van de geldigheidsduur van je inschrijving als werkzoekende.

 
BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD

Eens je ingeschreven bent als werkzoekende, start je beroepsinschakelingstijd. Pas na die periode krijg je inschakelingsuitkeringen (vroeger wachtuitkeringen). De beroepsinschakelingstijd bedraagt 310 dagen (ma-za).

Einde
Als je na je beroepsinschakelingstijd nog geen werk hebt of deeltijds werkt, moet je je binnen de 8 kalenderdagen na het einde van je beroepsinschakelingstijd opnieuw aanmelden bij de VDAB, Actiris of Le Forem om je inschrijving te bevstigen via deze documenten:
   - Formulier A23: ontvangen bij je eerste inschrijving.
   - Formulier C109/art 36: ingevuld door je middelbare school of je opleidingscentrum.

 

Uitkering?
Je moet je ook inschrijven bij een uitbetalingsinstelling. Dat doe je met het formulier C109/art 36. Daarnaast neem je ook het inkomstenbewijs (of pensioenstrookje) van de mensen bij wie je woont mee, net als alle documenten die je gekregen hebt op het einde van eventuele arbeidsovereenkomsten die je vervuld hebt tijdens je beroepsinschakelingstijd. Je hebt keuze uit vier instellingen om je in te schrijven:
   1. ABVV - Algemeen Belgische Vakverbond
   2. ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond
   3. ACLVB - Algemene Centrale van Liberale Vakbonden van België
   4. HVW: Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen
De instelling van je keuze stelt dan een aanvraagdossier samen en geeft dat door aan de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) die beslist of je een inschakelingsuitkering krijgt of niet. Na goedkeuring van je dossier, ontvang je een blauwe controlekaart. Die moet je invullen en voor het einde van elke maand aan je vakbond of de hulpkas bezorgen zodat zij je uitkeringen kunnen betalen.

 

Hoelang?
Het recht op inschakelingsuitkeringen is beperkt tot 36 maanden, dag op dag vanaf je eerste uitkering. Er zijn wel overgangsmaatregelen voor jongeren met gezinslast, alleenwonenden en bevoorrechte samenwonenden. Meer informatie hierover vind je op de site van de RVA.

INSCHAKELINGSUITKERING OF WERKLOOSHEIDSUITKERING?

De inschakelingsuitkering wordt toegekend aan pas afgestudeerden die nog niet voldoende dagen gewerkt hebben om aanspraak te kunnen maken op een werkloosheidsuitkering.
Een werkloosheidsuitkering kun je krijgen als je na een bepaalde tijd gewerkt te hebben zonder werk komt te zitten. Je uitkering wordt dan berekend op basis van je brutoloon.