Duur

Loontrekkenden hebben recht op 15 weken (19 bij een meerling) moederschapsverlof. De moederschapsrust bestaat uit twee periodes: de periode voor de be-valling (voorbevallingsrust) en de periode vanaf de bevalling (nabevallingsrust)

De voorbevallingsrust mag maximaal 6 weken duren (8 weken bij een meerling), waarvan een week (2 weken bij een meerling) verplicht opgenomen moet(en) worden voor de uitgerekende bevallingsdatum. Vanaf de 7e dag voor-afgaand aan je uitgerekende datum, mag je dus niet meer werken. Als je vroeger be-valt, verlies je de niet-opgenomen dagen. De 5 overige weken voorbevallingsrust (7 bij een meerling) mag je nog opnemen na je 9 weken (11 bij een meerling) nabeval-lingsrust.

Als je de dag van de bevalling nog aan het werk bent, start de moederschapsrust de dag na de bevalling. Om je beroepsactiviteit geleidelijk aan te kunnen hervatten, kan je de laatste 2 weken van de moederschapsrust (het facultatieve gedeelte) spreiden over een periode van 8 weken na de nabevallingsrust.

Het kindje komt vroeger dan gepland

De 7 dagen van de verplichte week voor de bevalling, mag je niet na je bevalling opnemen. Als je te vroeg bevalt, en dus niet op tijd gestopt bent met werken, kan je moederschapsrust dus minder dan 15 weken (19 bij een meerling) bedragen. Als je geen volledige week moederschapsrust had voor je bevalling, verlies je de niet-op-genomen dagen van de verplichte week voorbevallingsrust.

 

Het kindje komt later dan gepland

Beval je na de uitgerekende datum en heb je de 6 weken voor de vermoedelijke beval-lingsdatum al opgenomen? Dan wordt de periode van voorbevallingsrust verlengd tot aan de bevalling. In dat geval duurt je moederschapsrust langer dan 15 weken (19 bij een meerling)

 

Bij arbeidsongeschiktheid voor de bevaling

Loontrekkenden en werklozen die on-onderbroken arbeidsongeschikt waren tijdens de 6 weken (8 bij een meerling) voorafgaand aan de bevalling, kunnen een week extra nabevallingsrust genieten. Deze verlenging dient aan te sluiten op de nabevallingsrust. Om deze extra week te verkrijgen, moet je een uitdrukkelijke aan-vraag indienen bij je ziekenfonds.

De baby blijft in het ziekenhuis

Als het pasgeboren kindje meer dan 7 dagen na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven, krijgt de mama een extra dag moederschapsrust voor elke dag dat de baby in het ziekenhuis ligt. Als het kindje bijvoorbeeld 17 dagen na de bevalling in het ziekenhuis blijft, wordt je moederschapsverlof met 10 dagen verlengd. Deze verlenging mag niet langer dan 24 we-ken duren (ongeveer 5 en een halve maand

Procedure?
  1. aan de werkgever op het einde van de nabevallingsrust een attest van het zie-kenhuis bezorgen. Op dat attest moet staan dat de baby langer dan 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis is gebleven en hoelang de opname heeft geduurd.
  2. aan het ziekenfonds een attest van het ziekenhuis bezorgen, waarop de duur van de opname van het pasgeboren kind is vermeld. Na ontvangst hiervan zal het ziekenfonds de einddatum van de moe-derschapsrust kunnen meedelen.

Als de baby het ziekenhuis nog niet heeft kunnen verlaten na het verstrijken van de verlenging van je moederschapsrust, dien je op het einde van de eerste periode van de ziekenhuisopname een nieuw attest van het ziekenhuis te bezorgen aan je werkgever en je ziekenfonds. Dit attest moet vermelden dat je pasgeborene het ziekenhuis nog niet heeft kunnen verlaten, alsook de duur van de verlengde opname.

Uitkering

De eerste 30 kalenderdagen: 82% van het gederfde onbe-grensde loon, vanaf de 31e kalenderdag: 75% van het brutoloon (uitkering begrensd)

Hoe krijg je je uitkeringen voor moederschapsrust?

Avant la naissance

La mutualité vous verse des indemnités durant votre congé de maternité. Pour obtenir ces indemnités, vous devez, dès que vous cessez vos activités faire parvenir, à votre mutualité, un certificat médical mentionnant la date présumée de l’accouchement et la date à laquelle vous avez effectivement arrêté vos activités. Votre mutualité prendra elle-même contact avec l’organisme qui paie vos allocations de chômage.

Après la naissance

  • Remettez un extrait de l’acte de naissance à votre mutualité. Sur la base de ce certificat fourni par l’administration communale, la mutualité calculera la durée exacte du congé de maternité et vous communiquera la date de fin du congé de maternité par courrier. Si vous avez déjà accouché et que vous n’avez pas encore effectué de démarches pour obtenir vos indemnités de maternité, alors, vous devez uniquement nous faire parvenir l’acte de naissance.
  • Dès que vous reprenez le chômage, vous devez remettre, au plus vite, une attestation de reprise de travail ou du chômage à votre mutualité. Ce document vous a été remis par la mutualité et doit être rempli par l’organisme qui paie l’allocation de chômage. En tant que chômeuse, n’oubliez pas de vous réinscrire au Forem ou chez Actiris. Si vous décidez de rester chez vous pour vous occuper de votre enfant, vous devez également le signaler par écrit à votre mutualité.

Wat nog te doen na de geboorte?

Schrijf op je stempelkaart een Z in de vak-jes die overeenstemmen met het verlof. Op die manier weet de VDAB/Actiris dat je in moederschapsrust bent.

Bedragen van de uitkeringen

De uitkeringen voor moederschapsrust worden altijd berekend op basis van je laatste brutoloon of je laatste werkloosheidsuitkering. De mutualiteit kent een uitkering toe voor alle dagen, behalve zondag (dus 6 dagen per week).

  Werkloze (volledig, gecontroleerd) Bij contractbreuk (arbeidsovereenkomst verbroken bij het begin van de moederschapsrust)
Uitkeringen gedurende de eerste 30 dagen Basisuitkering + 19,5% van het begrensde brutoloon 79,5% van het brutoloon (uitkering begrensd)
Indemnités du 31e jour jusqu'à la fin des 15 semaines Basisuitkering + 15% van het begrensde brutoloon 75% van het brutoloon (uitkering begrensd)
Verlenging moederschapsrust bij ziekenhuisopname baby of 16e week bij arbeidsongeschiktheid Basisuitkering + 15% van het begrensde brutoloon

75% van het brutoloon (uitkering begrensd)

Invalide
Voor een invalide (dit wil zeggen ie-mand die langer dan 1 jaar ziek is) in moederschapsrust, kan de moeder-schapsuitkering nooit lager zijn dan de invaliditeitsuitkering. Het statuut van invalide geeft normaal recht op ver-hoogde kinderbijslag. Die krijg je enkel onder bepaalde voorwaarden

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
e moederschapsverlof verandert niets aan de einddatum van je contract. Je kan je moederschapsrust helemaal opnemen en je daarna opnieuw laten inschrijven als werkzoekende