Melden aan ziekenfonds?

Het overlijden van een naaste moet aan het ziekenfonds worden gemeld. Je moet zo snel mogelijk de volgende documenten aan het ziekenfonds van de overledene bezorgen:

  • SIS-kaart of isi+ van de overledene of een attest van verlies van de SIS-kaart of isi+;
  • lidkaart van de overledene.

De weduwnaar of de weduwe

Weduwe/weduwnaar is gerechtigde

Je hoeft niets te doen, want wij ontvangen de informatie van de Kruispuntbank.

Weduwe/weduwnaar was ten laste van de overledene

Je moet contact opnemen met je ziekenfonds om je statuut in orde te brengen en terugbetaling van gezondheidszorg te kunnen blijven genieten.

Verhoogde tegemoetkoming
Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, zal het ziekenfonds je de documenten sturen waarmee wordt bepaald of je het statuut kunt blijven genieten.

De kinderen

De overlevende ouder moet contact opnemen met het ziekenfonds om het statuut van de kinderen bij het ziekenfonds in orde te brengen.

Voor wie geen vader of moeder meer heeft, bestaat er ook een statuut van gerechtigde wees waarmee het kind een verhoogde tegemoetkoming kan genieten. Hiervoor stuur je ons een attest van een kas voor gezinsbijslagen dat aangeeft dat je geen vader en moeder meer hebt en recht hebt op gezinsbijslag.

De medische kosten van de overledene

De facturen van het ziekenhuis en de getuigschriften voor verstrekte hulp op naam van de overledene zullen aan de erfgenamen worden terugbetaald, ten laatste twee jaar na de zorgen.

Om een tussenkomst te kunnen uitkeren, moet je ons de ziekenhuisfacturen en getuigschriften voor verstrekte hulp bezorgen, samen met ofwel het bewijs waaruit blijkt dat jij deze kosten betaald hebt, ofwel een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het registratiekantoor die het successiedossier van de overleden persoon behandelt. Dit attest is gratis te bekomen. Indien op het laatste document meerdere erfgenamen voorkomen, is het wettelijk verplicht bij deze erfrechtsverklaring een volmacht te voegen die door iedere erfgenaam ondertekend is en waarbij jou toelating wordt verleend om de tegemoetkoming in ontvangst te nemen.