Pleegouderverlof

Printvriendelijke versiePDF-versie

Als pleegouder heb je eenmalig recht op 6 weken pleegouderverlof als een pleegkind voor minstens 6 maanden in je gezin komt wonen.

Hoelang duurt het pleegouderverlof?

De pleegzorg voor een minderjarig kind geeft je recht op een pleegouderverlof van maximaal 6 weken.

 

In sommige gevallen kun je deze basisperiode verlengen:

  • Ben jij alleen als pleegouder? Dan kun je deze basisperiode met 1 week verlengen.
  • Ben je met twee pleegouders? Dan kan slechts 1 van jullie deze basisperiode met 1 week verlengen.
  • Ben je pleegouder voor een minderjarig kind met een handicap? Dan kun je de duur van het pleegouderverlof verdubbelen als het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%, of door een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, of door een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal.
  • Ben je pleegouder voor meerdere minderjarige kinderen tegelijkertijd in het kader van langdurige pleegzorg? Dan kun je je pleegouderverlof verlengen met 2 weken.

Je bent niet verplicht om het maximale aantal weken op te nemen. Je pleegouderverlof moet wel minstens 1 volledige week of een veelvoud daarvan tellen. Bijvoorbeeld: Je kunt 2, 3 of 4 volledige weken opnemen, maar je kunt niet 1,5 week of 2,5 weken opnemen. Je moet je pleegouderverlof zonder onderbreking opnemen.

 

Wanneer kun je je pleegouderverlof opnemen?

Het pleegouderverlof moet een aanvang nemen binnen 12 maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft.

 

Hoeveel bedraagt de uitkering van het pleegouderverlof?

Je werkgever betaalt de 3 eerste dagen van je pleegouderverlof. Voor de rest van de periode betaalt je ziekenfonds een uitkering voor alle dagen van de week, met uitzondering van zondag. Die uitkering bedraagt 82% van het begrensde gederfde loon.

 

Welke stappen moet je nemen bij je ziekenfonds?

Je moet een aanvraag indienen bij je ziekenfonds. Als je kind een handicap heeft, moet ook een certificaat worden toegevoegd.

 

Welke stappen moet je nemen bij je werkgever?

Je moet je werkgever minstens een maand voor de start van je verlof informeren, hetzij door middel van een aangetekende brief, hetzij door de afgifte van een schriftelijke kopie waarbij de werkgever tekent voor ontvangst.

 

Hervatting van het werk

Werknemers en werklozen

Je moet zo snel mogelijk een bewijs van hervatting van de arbeid of de werkloosheid bezorgen aan je ziekenfonds. Dit document is afkomstig van het ziekenfonds en moet worden ingevuld door de werkgever of de organisatie die de werkloosheidsuitkering betaalt. Vergeet als werkloze niet opnieuw te registreren bij de VDAB of Actiris. Als je besluit thuis te blijven om voor je kind te zorgen, moet je dit ook schriftelijk aan je ziekenfonds melden.

 

Zelfstandigen

Als zelfstandige en gevrijwaarde, moet je je ziekenfonds binnen twee dagen een bewijs van werkhervatting voor zelfstandigen bezorgen.