Uitkering

Printvriendelijke versiePDF-versie

De uitkering verloopt in meerdere fases waarvan de bedragen en de toekenningsvoorwaarden verschillen naargelang je persoonlijke situatie of de duur van de ongeschiktheid. De uitkeringen worden betaald naar rato van zes dagen per week (van maandag tot zaterdag).

 

 

Gewaarborgd loon

De eerste dagen van je arbeidsongeschiktheid blijft de werkgever je een normaal loon betalen. Dat noemt men de periode van gewaarborgd loon. De duur van deze periode hangt af van je professioneel statuut. Indien je ongeschiktheid langer duurt dan de periode gedekt door het gewaarborgd loon, stort het ziekenfonds uitkeringen.

 

Opgelet! Indien je zeker bent dat je arbeidsongeschiktheid de periode van gewaarborgd loon niet overschrijdt, moet je het ziekenfonds niet verwittigen.

 

Beroepsstatuut

Uitkering ten laste van de verplichte ziekteverzekering

Bediende

Bediende met contract voor een onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van ten minste 3 maanden:
Na 30 dagen arbeidsongeschiktheid

Bediende met contract voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden:
Na 14 dagen arbeidsongeschiktheid

Arbeider

Na 14 dagen arbeidsongeschiktheid

Zelfstandige

Geen gewaarborgd loon indien de arbeidsongeschiktheid minimaal 8 dagen is

Werkloze

Normaal gezien vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid

 

Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid

De uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid bedragen 60 % van het gederfde brutoloon. Het bedrag van de uitkering voor arbeidsongeschiktheid is beperkt. 

 

Indien je werkloos bent, komt je bedrag voor de ziekte-uitkeringen tijdens de eerste zes maanden overeen met het bedrag van de werkloosheidsuitkering (= alignering werkloosheid).

 

Vanaf 01/01/2015 is deze alignering echter beperkt: indien het bedrag van de werkloosheidsuitkering groter is dan 60 % van het gederfde brutoloon waarop de werkloosheiduitkering werd berekend, dan moet de ziekte-uitkering beperkt worden tot die 60 %.

 

Vanaf de zevende maand van arbeidsongeschiktheid zal het bedrag van je ziekte-uitkering veranderen naar 60 % van het gederfde brutoloon waarop de werkloosheiduitkering werd berekend in functie van je hoedanigheid (regelmatige of onregelmatige werknemer) en je gezinslast.

 

De nodige informatie voor de berekening van het gederfde loon en de uitkering moet op het inlichtingsblad ingevuld worden door je werkgever


Zelfstandigen ontvangen een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van hun gezinssituatie.

 

In de meeste gevallen wordt er een bedrijfsvoorheffing (11,11 % of 10,09 %) ingehouden op de uitkeringen voor primaire ongeschiktheid.

 

Alle dagen van de week met uitzondering van zondag worden vergoed door het ziekenfonds (6 dagen per week).

 

Om recht te krijgen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, moet je 120 dagen in 6 maanden gewerkt hebben of werkloos zijn geweest voor een zwangerschapsverlof. In de andere gevallen is dat 180 dagen of 800 uur in 12 maanden.

 

Invaliditeitsuitkeringen

Na een jaar van arbeidsongeschiktheid krijg je het statuut van invalide. Het bedrag van de uitkeringen wordt dan herzien in functie van je gezinssituatie.

 

Gezinshoofd

65 % van het laatste begrensde brutodagloon (er bestaan minima in invaliditeitsperiode)

Alleenstaande

55 % van het laatste begrensde brutodagloon (er bestaan minima in invaliditeitsperiode)

Samenwonende zonder gezinslast

40 % van het laatste begrensde brutodagloon (er bestaan minima in invaliditeitsperiode)

Alle dagen van de week met uitzondering van zondag worden vergoed door het ziekenfonds (6 dagen per week).

 

Opmerking

Voor invalide gerechtigden (loontrekkenden) wordt jaarlijks een inhaalpremie van 346,93 euro (index 01/05/2019) toegekend, indien zij minstens 1 jaar als arbeidsongeschikt erkend waren op 31/12 van het jaar dat voorafgaat aan de betaling van de inhaalpremie. Voor gerechtigden met gezinslast bedraagt de inhaalpremie 376,93 euro op 31 december 2018.

Invalide gerechtigden (loontrekkenden), die minstens 2 jaar als arbeidsongeschikt erkend waren op 31/12 van het jaar dat voorafgaat aan de betaling van de inhaalpremie, ontvangen een hogere inhaalpremie, namelijk 590,82 euro (index 01/05/19) en 661,16 euro voor gerechtigden met gezinslast op 31 december 2018.

 

Voor invalide gerechtigden (zelfstandigen) die minstens 1 jaar als arbeidsongeschikt erkend waren op 31/12 van het jaar dat voorafgaat aan de betaling van de inhaalpremie, bedraagt de inhaalpremie 229,07 euro (index 01/05/2019).

 

Om recht te hebben op de inhaalpremie, moet je in mei ten minste één vergoedbare dag hebben.

 

 

Datum van de betalingen van de uitkeringen

 

Begin van je uitkering door het ziekenfonds


Beroepsstatuut

Begin van je uitkering
Bediende onder arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd van ten minste 3 maanden

Vanaf de 31e dag vanaf het begin van de ziekte

Bediende onder arbeidsovereenkomst van minder dan 3 maanden

Vanaf de 15e dag vanaf het begin van de ziekte

Arbeider onder arbeidsovereenkomst

Vanaf de 15de dag vanaf het begin van de ziekte

Werkloze

Vanaf de 1e ziektedag

Zelfstandige

Vanaf de 1e ziektedag

Betalingsperiodiciteit


Arbeiders / Bedienden / Werklozen

  • Tijdens het 1e ziektejaar: tweede werkdag van de maand die volgt

  • Vanaf het 2e ziektejaar: enkele dagen voor het einde van elke ziektemaand

Zelfstandigen

  • Enkele dagen voor het einde van elke ziektemaand


Data betaling vergoedingen
1e ziektejaar (arbeidsongeschiktheid)2e ziektejaar (invaliditeit)
arbeiders / werknemers /
werklozen
zelfstandigen                  
arbeiders / werknemers /
werklozen /
zelfstandigen
04/01/20 19/12/1919/12/20
04/02/20 29/01/20 29/01/20
03/03/20 26/02/20 26/02/20
02/04/20 27/03/20 27/03/20
05/05/20 28/04/20 28/04/20
03/06/20 27/05/20 27/05/20
02/07/20 26/06/20 26/06/20
04/08/20 29/07/20 29/07/20
02/09/20 27/08/20 27/08/20
02/10/20 25/09/20 25/09/20
03/11/20 28/10/20 28/10/20
02/12/21 26/11/20 26/11/20
05/01/2118/12/2018/12/20

 

 

Opgelet

De aangegeven data in de kalenders komen overeen met het moment waarop het ziekenfonds de betalingsopdracht geeft aan zijn financiële instelling. Er is een termijn van maximaal 3 werkdagen nodig vooraleer het geld werkelijk op je bankrekening staat of je je circulaire cheque via de post ontvangt.

 Ontvang jij een invaliditeitsuitkering? Dan krijg je voortaan een aankondiging van de uitbetaling via sms!

Ontvang jij een invaliditeitsuitkering? Dan krijg jij voortaan een aankondiging via sms!
Je ontvangt de dag vóór de datum van de betaling van de invaliditeitsuitkering (vanaf 1 jaar arbeidsongeschiktheid) een sms met daarin het bedrag van de uitkering, de maand waarop deze betrekking heeft alsook de datum waarop je de uitkering ten laatste op je bankrekening ontvangt.

De sms wordt verzonden naar het gsm-nummer dat je eerder aan ons gecommuniceerd hebt. Wij vragen je dit nummer te controleren en indien nodig te wijzigen. Dit kan via je persoonlijke e-Mutaccount of in een van onze kantoren. Onze medewerkers helpen je daar graag verder.

Je kunt deze dienstverlening steeds stopzetten door ‘STOP’ terug te sturen (gratis) op de laatst ontvangen sms.

Deze dienstverlening is louter informatief en wijzigt niets aan de gebruikelijke betaaldatum van de uitkering.

Heb je nog vragen over deze nieuwe dienstverlening? Vind hier je antwoorden.

ZIE OOK