Zwanger en ziek, wat nu?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Een zwangerschap biedt helaas geen bescherming tegen ziekte. Als je ziek wordt, zal je arts je arbeidsongeschikt verklaren of ongeschikt om een job te zoeken als je werkloos bent.

Loontrekkenden

Breng je werkgever op de hoogte en bezorg hem ten laatste twee werkdagen nadat je ziek geworden bent een doktersattest. Dit kan je per aangetekende brief verzenden of laten afgeven op het bedrijf tegen een ontvangstbewijs. Je moet ook je ziekenfonds verwittigen via een origineel medisch attest, hiervoor gelden de normale termijnen (28 dagen voor een bediende, 14 voor een arbeidster en 2 voor een werkloze).

 

Wie betaalt wat?

Je wordt ziek voor de voorbevallingsrust, tijdens de rustperiode ben je nog ziek

Je arbeidsongeschiktheid wordt behandeld als een normaal ziekteverlof. De werkgever betaalt je dus een gewaarborgd loon gedurende de eerste 14 (arbeidster) of 30 dagen (bediende). Als je daarna nog ziek bent, krijg je een uitkering van je ziekenfonds. Deze bedraagt 60% van je brutoloon (begrensd bedrag). Deze uitkering wordt betaald tot daags voor de eerste dag van de zesde week voor de uitgerekende bevallingsdatum. Vanaf dan ontvang je 15 weken een moederschapsuitkering.

 

Als je ononderbroken arbeidsongeschikt was tijdens de zes weken die de bevalling voorafgaan (of acht weken bij de geboorte van een meerling), dan kan de nabevallingsrust met één week verlengd worden. De uitkering voor deze extra week bedraagt 75 % van het brutoloon (begrensd bedrag).

 

Je wordt ziek tijdens de voorbevallingsrust

Deze arbeidsongeschiktheid wordt meestal beschouwd als moederschapsrust. Het bedrag van die uitkering is trouwens voordeliger voor de aanstaande mama.

 

Zelfstandigen

Als zelfstandige ben je arbeidsongeschikt als je je zelfstandige activiteiten volledig moet stopzetten door een letsel of door functionele stoornissen. Je hebt 7 dagen om je bij je ziekenfonds ziek te melden via een verklaring van arbeidsongeschiktheid, deze termijn start de dag nadat je ziek werd. Je kan het document opsturen of tegen een ontvangstbewijs afgeven in een van onze kantoren. Na ontvangst, sturen wij je dan een aantal formulieren. Je moet daarop gegevens over je arbeidsongeschiktheid en de stopzetting van je activiteit of je bedrijf invullen.

 

Wie betaalt wat?

De eerste 2 weken ontvang je geen uitkering. Daarna ontvang je van je ziekenfonds een begrensd bedrag dat afhankelijk is van je gezinssituatie.

 

Werklozen

Je hoeft de VDAB of Actiris niet onmiddellijk te verwittigen. Je moet gewoon een Z schrijven op je stempelkaart in de vakjes van de dagen dat je arbeidsongeschikt bent. Je bent wel verplicht om je ziek te melden bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds door hem een attest van arbeidsongeschiktheid te bezorgen binnen de twee werkdagen volgend op de start van je arbeidsongeschiktheid.

 

Wie betaalt wat?

Na ontvangst van je attest van arbeidsongeschiktheid (of de beslissing van de adviserend geneesheer van de RVA om je ongeschikt te verklaren) en de erkenning van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, sturen wij je een inlichtingsblad. Dit formulier moet je laten invullen door de instelling die je werkloosheidsuitkering betaalt. Op basis van deze gegevens wordt je uitkering van de mutualiteit dan vastgesteld.