Zwangerschap aankondigen

Printvriendelijke versiePDF-versie

Je mutualiteit verwittigen

Je moet je ziekenfonds een medisch attest met de uitgerekende bevallingsdatum bezorgen. Vermeld ook vanaf welke datum je moederschapsrust wil nemen, alsook of het om de geboorte van één kind of meerling gaat. Toekomstige mama's die loontrekkend of werkloos zijn, moeten dit doktersattest ten vroegste zes weken voor de bevalling indienen bij de mutualiteit. Voor zelfstandigen bedraagt de termijn drie weken.

 

Andere formaliteiten

 

Voor loontrekkenden

Ten laatste acht weken voor de bevalling moet je je werkgever op de hoogte brengen van je zwangerschap. Doe dit via een aangetekend schrijven of geef een medisch attest met de uitgerekende bevallingsdatum af, vraag in dit laatste geval wel steeds een ontvangstbewijs.

 

Vanaf dan treden enkele beschermende maatregelen in werking:

  • Je bent tot één maand na je moederschapsrust beschermd tegen ontslag. Dit betekent echter niet dat er je helemaal niets meer kan gebeuren of dat je slordig mag worden. Een werkgever mag een zwangere vrouw immers aan de deur zetten voor redenen die niets te maken hebben met de zwangerschap of de bevalling, zoals een zware fout of economische redenen. Hij is wel wettelijk verplicht een schriftelijk bewijs te leveren dat de zwangere vrouw om een andere reden dan haar zwangerschap ontslagen is. Bij gebrek aan bewijs of als de reden die hij aanvoert niet overeenstemt met de wettelijke voorschriften, moet de werkgever bovenop de contractbreukvergoeding ook nog een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan het brutoloon van zes maanden betalen.
  • Je hebt het recht om afwezig te zijn met behoud van loon om prenatale onderzoeken die niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden, te ondergaan.
  • Je mag geen overuren kloppen. Je mag niet meer dan 9 uur per dag werken en ook niet langer dan de wettelijke wekelijkse arbeidsduur in je bedrijf.
  • Je mag geen nachtarbeid verrichten tijdens de acht weken voorafgaand aan de uitgerekende bevallingsdatum. Mits medisch attest, kan dit verbod ook al vroeger tijdens de zwangerschap.
  • Je mag geen gevaarlijk werk uitvoeren (lasten dragen, in aanraking komen met afval of toxische producten enz.). Als je werkgever je geen andere arbeid kan laten verrichten, stelt de arbeidsgeneesheer je op rust. Het ziekenfonds betaalt je dan dezelfde uitkering als bij ziekte, namelijk 78,24 % van je brutoloon (de uitkering kan maximaal 108,46 euro per dag bedragen, index van 1 juni 2016). Vermoed je dat jouw gezondheid of die van je baby in gevaar komt, raden we je aan om contact op te nemen met de arbeidsgeneesheer van je bedrijf. Die kan je vertellen of het mogelijk is je uit je werkomgeving te verwijderen. Als dat zo is, ontvang je een uitkering van het ziekenfonds. Je kan de lijst met risicoarbeid verkrijgen bij je personeelsdienst, je vakbond of de dienst Toezicht op het welzijn op het werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

 

Voor zelfstandigen en werklozen

Je bent niet verplicht om je zwangerschap te melden aan de instelling waarvan je afhangt. Als je werkloos bent, moet je wel een Z noteren op je stempelkaart, zo weet de VDAB of Actiris wanneer je moederschapsverlof precies begint.

 

Voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar)

Je kan bij het OCMW een doktersttest afgeven waarop staat dat je zwanger bent alsook de uitgerekende bevallingsdatum. Zo kan je als minderjarige eventueel een leefloon genieten.

 

 

ZIE OOK