Berekening van de premie

De premie wordt berekend in functie van de leeftijd van de verzekerde op het ogenblik van de inschrijving en op elke jaarlijkse vervaldag.
Het wordt elk jaar aan het einde van het contract geïndexeerd volgens de evolutie van de consumentenprijsindex en de medische index.

 

Betaling van de premie

De premie kan jaarlijks of eenmaal per trimester via domiciliëring betaald worden.

Jaarlijkse premie Ambumut en Ambumut Plus

 

Ambumut,

een verzekering die je kosten vergoedt
indien hospitalisatie niet nodig is.

Ambumut Plus,

een ambulante verzekering die je nog beter gaat
beschermen bij de behandeling of diagnose van ernstige ziekten.

Tot en met 4 jaar - -
Van 5 tot en met 19 jaar € 222,96 € 224,76
Van 20 tot en met 34 jaar € 247,44 € 253,32
Van 35 tot en met 49 jaar € 272,16 € 288,12
Van 50 tot en met 64 jaar € 597,72 € 684,72
Vanaf 65 jaar € 732,84 € 806,28

Kosten en bijbehorende lasten van de verzekeringsovereenkomsten

De premies (2023) van onze verzekeringen zijn als volgt samengesteld:

De commerciële premie, taksen en heffingen inbegrepen, is het bedrag van de te betalen premie, voor de verzekering die je wilt onderschrijven. Deze omvat:

  • Taksen en heffingen die, al naargelang van het verzekeringsproduct, bestaan uit: de RIZIV-bijdrage van 10 % die toegepast wordt op de premies van de hospitalisatieverzekeringen (Hospimut, Hospimut Plus, Hospimut Plus Continuiteit en AHV voor bepaalde leeftijdscategoriën) ten gunste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • de commerciële premie zonder lasten, die het volgende omvat: de administratiekosten, waaronder alle beheerskosten voor uw contracten vallen; de acquisitiekosten, waaronder alle kosten voor de aanschaf van uw contracten vallen. De berekening van de aankoop- en administratiekosten is gebaseerd op de bedragen die zijn opgenomen in de gedetailleerde resultatenrekening van het laatste boekjaar van de betrokken verzekeringsonderneming zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van Solidaris Brabant Verzekeringen.

Merk op dat een vergelijking tussen meerdere verzekeringscontracten niet beperkt mag blijven tot de vergelijking van de geschatte kosten voor elk contract. Er moeten ook andere elementen in overweging genomen worden, bijvoorbeeld de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises en de uitsluitingsclausules.

De bovenstaande schattingen geven een duidelijker beeld van het premiegedeelte dat wordt gebruikt voor de dekking van het risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van taksen, bijdragen, administratiekosten en acquisitiekosten, bestaat uit het premiegedeelte dat wordt gebruikt om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten, en de andere dan hierboven vermelde kosten (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten voor de schadegevallen en het beheer ervan).

Die schattingen worden berekend op basis van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, zoals goedgekeurd door haar algemene vergadering.