Dentimut first

Leden van Solidaris Brabant, die in orde zijn met hun bijdragen genieten automatisch de dekking Dentimut First.

Dentimut Plus

Berekening van de premie

De premie wordt berekend op basis van de leeftijd van de verzekerde bij inschrijving en op de jaarlijkse vervaldatum.
De premie wordt jaarlijks geïndexeerd op de vervaldatum van het contract, op basis van de index van de consumptieprijzen en de medische index

Betaling van de premie

De premie dient een keer per jaar of via domiciliëring per kwartaal betaald te worden.

Jaarlijkse premie

Je bent jonger dan 45 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

tot en met 3 jaar gratis
van 4 tot 6 jaar € 65,64
van 7 tot en met 17 jaar € 127,44
van 18 tot en met 29 jaar € 145,44
van 30 tot en met 44 jaar € 196,08
van 45 tot en met 49 jaar € 231,60
van 50 tot en met 59 jaar € 277,92
vanaf 60 jaar € 298,08

Je bent tussen 45 en 49 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

van 45 tot en met 49 jaar € 312,36
van 50 tot en met 59 jaar € 375,96
vanaf 60 jaar € 402,24

Je bent tussen 50 en 59 jaar als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

van 50 tot en met 59 jaar € 417,60
vanaf 60 jaar € 446,64

Je bent 60 jaar of ouder als je je aansluit? Je betaalt … per jaar

vanaf 60 jaar € 506,40

Kosten en bijbehorende lasten van de verzekeringsovereenkomsten

De premies (2023) van onze verzekeringen zijn als volgt samengesteld:

De commerciële premie, taksen en heffingen inbegrepen, is het bedrag van de te betalen premie, voor de verzekering die u wilt onderschrijven. Ze omvat:

  • Taksen en heffingen die, al naargelang van het verzekeringsproduct, bestaan uit: de RIZIV-bijdrage van 10 % die toegepast wordt op de premies van de hospitalisatieverzekeringen (Hospimut, Hospimut Plus, Hospimut Plus Continuiteit en AHV voor bepaalde leeftijdscategoriën) ten gunste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • de commerciële premie zonder lasten, die het volgende omvat: de administratiekosten, waaronder alle beheerskosten voor uw contracten vallen; de acquisitiekosten, waaronder alle kosten voor de aanschaf van uw contracten vallen. De berekening van de aankoop- en administratiekosten is gebaseerd op de bedragen die zijn opgenomen in de gedetailleerde resultatenrekening van het laatste boekjaar van de betrokken verzekeringsonderneming zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van Solidaris Brabant Verzekeringen.

Merk op dat een vergelijking tussen meerdere verzekeringscontracten niet beperkt mag blijven tot de vergelijking van de geschatte kosten voor elk contract. Er moeten ook andere elementen in overweging genomen worden, bijvoorbeeld de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises en de uitsluitingsclausules.

De bovenstaande schattingen geven een duidelijker beeld van het premiegedeelte dat wordt gebruikt voor de dekking van het risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van taksen, bijdragen, administratiekosten en acquisitiekosten, bestaat uit het premiegedeelte dat wordt gebruikt om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten, en de andere dan hierboven vermelde kosten (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten voor de schadegevallen en het beheer ervan).

Die schattingen worden berekend op basis van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, zoals goedgekeurd door haar algemene vergadering.