Voor loontrekkenden

Je ziekenfonds verwittigen

Je moet je ziekenfonds een medisch attest met de uitgerekende bevallingsdatum bezorgen. Vermeld ook vanaf welke datum je moederschapsrust wil nemen, alsook of het om de geboorte van één kind of meerling gaat. Toekomstige mama's die loontrekkend of werkloos zijn, moeten dit doktersattest ten vroegste zes weken voor de bevalling indienen bij de mutualiteit. Voor zelfstandigen bedraagt de termijn drie weken.

Je werkgever verwittigen

Zodra je zwangerschap bevestigd is, moet je je werkgever op de hoogte brengen. Doe dit via een aangetekende brief of geef een medisch attest af met de uitgerekende bevallingsdatum. Vraag in dit laatste geval wel steeds een ontvangstbewijs.Vanaf dat moment treden enkele beschermende maatregelen in werking:

  • Je bent tot een maand na je moederschapsrust beschermd tegen ontslag. Een werkgever mag een zwangere vrouw wel aan de deur zetten voor redenen die niets te maken hebben met de zwangerschap of de bevalling, zoals een zware fout of economische redenen. Hij is echter wettelijk verplicht een schriftelijk bewijs te leveren dat de zwangere vrouw om een andere reden dan haar zwangerschap ontslagen is. Bij gebrek aan bewijs of als de reden die hij aanvoert niet overeenstemt met de wettelijke voorschriften, moet de werkgever een contractbreukvergoeding en een forfaitaire vergoeding, die gelijk is aan het brutoloon van zes maanden, betalen.
  • Je mag geen overuren kloppen.
  • Je mag geen nachtarbeid verrichten tijdens de acht weken voorafgaand aan de uitgerekende bevallingsdatum. Als je beschikt over een medisch attest, kan dit verbod ook al vroeger tijdens de zwangerschap opgelegd worden.
  • Je hebt het recht om afwezig te zijn met behoud van loon om prenatale onderzoeken die niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden, te ondergaan.
  • Je mag geen gevaarlijk werk uitvoeren (lasten dragen, in aanraking komen met afval of toxische producten enzovoort). Als je werkgever je geen andere arbeid kan laten verrichten, stelt de arbeidsarts je op rust. Het ziekenfonds betaalt je dan een uitkering, namelijk 78,237% van je brutoloon (uitkering begrensd). Vermoed je dat je gezondheid of die van je baby in gevaar komt? Dan raden we je aan om contact op te nemen met de arbeidsarts van je bedrijf. Hij of zij kan je vertellen of het mogelijk is je uit je werkomgeving te verwijderen.

Je kan de lijst met risicoarbeid verkrijgen bij je personeelsdienst, je vakbond of de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (Vlaams Brabant: 02 233 41 90 - Brussel: 02 233 45 46). 

Voor zelfstandigen

Je ziekenfonds verwittigen

Drie weken voor de bevalling, moet je je ziekenfonds een medisch attest met de uitgerekende bevallingsdatum bezorgen. Vermeld ook vanaf welke datum je moederschapsrust wil nemen, alsook of het om de geboorte van één kind of meerling gaat.

Andere

Je bent niet verplicht je zwangerschap te melden aan de instelling waarvan je afhangt.

Voor werklozen

Je ziekenfonds verwittigen

Zes weken voor de bevalling, moet je je ziekenfonds een medisch attest met de uitgerekende bevallingsdatum bezorgen. Vermeld ook vanaf welke datum je moederschapsrust wil nemen, alsook of het om de geboorte van één kind of meerling gaat.

Andere

Je bent niet verplicht je zwangerschap te melden aan de instelling waarvan je afhangt. Schrijf wel een Z op je stempelkaart als je werkloos bent. Op die manier weet de VDAB/Actiris wanneer je moederschapsverlof precies begint.

 

Je mag tijdens je zwangerschap geen baan weigeren, tenzij deze job een gevaar inhoudt voor je gezondheid of de gezondheid van je kind.

 

Voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar)

Je ziekenfonds verwittigen

Je moet je ziekenfonds een medisch attest met de uitgerekende bevallingsdatum bezorgen. Vermeld ook vanaf welke datum je moederschapsrust wil nemen, alsook of het om de geboorte van één kind of meerling gaat.

Andere

Je kan bij het OCMW een doktersttest afgeven waarop staat dat je zwanger bent alsook de uitgerekende bevallingsdatum. Zo kan je als minderjarige eventueel een leefloon krijgen.