Enkele begrippen om het beter te begrijpen

  • Bij een ziekenhuisopname geldt de derdebetalersregeling voor iedereen. Dit wil zeggen dat je ziekenfonds een deel van de kosten voor je verblijf en behandeling rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt. Als patiënt moet je dan alleen je persoonlijke aandeel (het remgeld) betalen. Voor rechthebbenden op de maximumfactuur wordt het remgeld ook automatisch door het ziekenfonds betaald. Eventuele supplementen moeten steeds zelf betaald worden. Voor bepaalde ingrepen, zoals operaties omwille van zuiver esthetische redenen, komt het ziekenfonds niet tussen.
  • Deze verpleegnota is opgesteld volgens een wettelijk bepaald model.
  • Deze samenvatting bevat de totale kosten die de patiënt per rubriek moet betalen, een overzicht van eventueel betaalde voorschotten en het bedrag dat de patiënt nog moet betalen.
  • De gedetailleerde factuur bestaat uit 8 grote rubrieken, waarin de kosten telkens opgedeeld zijn in het deel ten laste van het ziekenfonds, het deel ten laste van de patiënt en de supplementen. In de supplementenkolom komen de bedragen die bovenop de officiële tarieven gefactureerd zijn door de keuze voor een eenpersoonskamer. Deze kamer- en ereloonsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
  • Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, betaal je aanzienlijk minder voor je ziekenhuisopname. Bepaalde sociale statuten of voordelen geven automatisch recht op dit statuut. Als je een laag inkomen hebt, kan je een aanvraag voor dit statuut indienen bij ons ziekenfonds. Onze raadgevers geven je graag meer uitleg in onze kantoren.

1. Verblijfskosten

Op je opnameverklaring heb je moeten aanduiden in welk type kamer je wilde verblijven, maar ongeacht die keuze betaal je voor je verblijf en verzorging in het ziekenhuis per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel. Dit varieert naargelang je statuut. Bij dagopname wordt geen wettelijk persoonlijk aandeel aangerekend, bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis gelden andere bedragen. Als je voor een individuele kamer gekozen hebt, mag het ziekenhuis je ook kamersupplementen aanrekenen. In een twee- of meerpersoonskamer is dit verboden. Hoeveel de supplementen bedragen, vind je op de toelichting bij de opnameverklaring, hiervoor is geen wettelijk maximum vastgesteld.

  1e dag 2e tot 90e dag Vanaf 91e dag
Verhoogde tegemoetkoming 5,77 euro/dag 5,77 euro/dag 5,77 euro/dag
Langdurig werklozen 33,04 euro/dag 5,77 euro/dag 5,77 euro/dag
Gewoon verzekerden    
- Zonder personen ten laste 43,52 euro/dag 16,25 euro/dag 16,25 euro/dag
- Met personen ten laste 43,52 euro/dag 16,25 euro/dag 5,77 euro/dag
- Hun kinderen ten laste 33,04 euro/dag 5,77 euro/dag 5,77 euro/dag

Bedragen geldig sinds 1 januari 2020 in een algemeen ziekenhuis

2. Forfaitair aangerekende kosten

Het ziekenhuis mag forfaitaire kosten aanrekenen per opname, ongeacht of je gebruik gemaakt hebt van deze diensten of niet. Deze forfaits worden aan iedereen aangerekend om de kosten te spreiden en zodoende te drukken.

  Persoonlijk aandeel Met verhoogde tegemoetkoming
Klinische biologie 7,44 euro 0 euro
Medische beeldvorming 6,20 euro 1,98 euro
Technische verstrekkingen en medische wachtdienst 16,40 euro 0 euro
Terugbetaalbare geneesmiddelen 0,62 euro 0,62 euro

3. Apotheekkosten

Op je factuur staat deze rubriek omschreven als  ‘Apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen’.

Naast het forfait voor de terugbetaalbare geneesmiddelen, dat bij de forfaitair aangerekende kosten verrekend is, moet je de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt volledig zelf betalen. In tegenstelling tot bij het forfait, betaal je hier enkel de medicatie die je effectief gekregen hebt. Ook parafarmaceutische verzorgingsproducten, zoals een tandenborstel, betaal je volledig zelf.

Voor implantaten en prothesen moet meestal een persoonlijk aandeel betaald worden. De wet bepaalt een maximumbedrag voor dit remgeld. Dit maximum wordt aangeduid met de term ‘veiligheidsgrens’. Daarnaast mag het ziekenhuis je een afleveringsmarge aanrekenen. Deze bedraagt 10% van de aankoopprijs van het materiaal met een maximum van 148,74 euro. Deze afleveringsvergoeding is bestemd voor de ziekenhuisapotheker die de implantaten en prothesen stockeert, steriliseert en aflevert.

Je mutualiteit komt tussen!

Solidaris Brabant komt tussen in de kosten voor de implantaten zelf en het osteosynthesemateriaal. Dat zijn onder meer de bouten die de chirurgen gebruiken om de implantaten vast te zetten. Meer info over dit voordeel, vind je hier.

4. Honoraria van zorgverleners

Alle prestaties zijn op je factuur te vinden per specialiteit en per zorgverstrekker. Naast de vaste forfaits, betaal je ook een honorarium of ereloon voor de verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen. Voor sommige honoraria is er geen remgeld en betaal je als patiënt dus niets. Voor de meeste honoraria moet je echter wel een persoonlijk aandeel of remgeld betalen. Hoeveel dat bedraagt, is wettelijk vastgelegd in het tarievenakkoord. Geconventioneerde artsen passen deze tarieven toe. Niet-geconventioneerde artsen rekenen een ereloonsupplement aan bovenop het wettelijke tarief. In geval van een ziekenhuisopname mogen ze dit echter enkel doen als je verblijft in een eenpersoonskamer. Op de opnameverklaring vind je terug hoeveel % dit supplement maximaal mag bedragen.

Voorbeeld ereloonsupplemen

Een ingreep kost volgens het wettelijke tarief € 75. Hiervan krijg je van het ziekenfonds € 50 terug. Het remgeld (je persoonlijke aandeel) bedraagt dan nog € 25. Als je arts een maximaal honorariumsupplement van 100% aanrekent, betaal je € 100: € 25 remgeld en € 75 ereloonsupplement.

Alle ereloonsupplementen worden gefactureerd door het ziekenhuis. Betaal deze nooit rechtstreeks aan je arts.

5. Andere leveringen

Deze rubriek bevat de medische verstrekkingen die elders niet aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan gipsverband, moedermelk, ontsmettende baden en bloed.

6. Ziekenvervoer

Deze rubriek bevat de gefactureerde bedragen voor dringend ziekenvervoer.

Je mutualiteit komt tussen!

Solidaris Brabant komt tussen in ziekenvervoer. Meer info?

7. Diverse kosten

Alle niet-medische kosten worden in deze rubriek opgenomen. Het gaat onder meer om het gebruik van de telefoon en het internet en de huur van een koelkast. Ook de 'hotelkosten' van een begeleidend persoon worden hierin opgenomen. De lijst met tarieven voor deze diverse diensten moet raadpleegbaar zijn in het ziekenhuis en op de website van het ziekenhuis.

8. Btw

Sommige artsen worden onderworpen aan de btw. Als ze bijvoorbeeld esthetische ingrepen uitvoeren, die niet terugbetaald worden door de ziekteverzekering, moet je btw betalen.

Is je ziekenhuisfactuur niet duidelijk? Onze juridische dienst help je verder!

De dienstverlening van onze Juridische dienst is gratis voor onze leden die in orde zijn met hun bijdrage voor de aanvullende verzekering. Deze dienst is gespecialiseerd in gezondheidszorg en je kan er terecht voor hulp, informatie en bijstand over de honoraria van zorgverstrekkers, ziekenhuisfacturen (controle en nazicht), getuigschriften voor verstrekte hulp, de rechten van de patiënt en beroepsaansprakelijkheid van de zorgverstrekkers (met inbegrip van het Fonds voor Medische Ongevallen).

Je kan telefonisch terecht bij onze juridisch adviseur op het nummer 02 506 98 61 (van maandag tot donderdag tussen 14 en 16.30 uur) of een e-mail sturen naar jurimut.bra@solidaris.be. Langskomen kan enkel op afspraak. Het volledige uurschema vind je hier.

< terug