Geboorteverlof (voor de papa of de meeouder bediende)

De vader of meeouder heeft recht op 15 dagen geboorteverlof. Voor geboortes die plaatsvinden vanaf 01/01/2023, heeft de vader of meeouder recht op 20 dagen geboorteverlof. De dagen geboorteverlof moeten opgenomen worden binnen de 4 maanden na de geboorte, in een keer of verspreid. Bij de geboorte van een meerling heeft de vader/meeouder slechts één keer recht op de geboorteverlof.

Zelfstandige vaders of meeouders kunnen hun zelfstandige activiteit ook 15 dagen of 30 halve dagen (20 dagen of 40 halve dagen voor geboortes die plaatsvinden vanaf 01/01/2023) onderbreken om voor hun kind te zorgen en een geboortetoelage te ontvangen. Dit recht is er voor alle vaders of meeouders die een zelfstandige activiteit uitoefenen als hoofdberoep of als echtgeno(o)t(e) die het statuut ondersteunt. Aanvragen voor vaderschaps- of bevallingsverlof moeten worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds van de vader of meeouder.

De meeouder is de persoon die op het moment van de geboorte:

 • gehuwd is met de moeder van het kind;
 • wettelijk samenwoont met de moeder van het kind op de wettelijke verblijfplaats van het kind;
 • drie jaar permanent en op affectieve wijze samenwoont met de moeder van het kind.

Opgelet!

 • Als er een wettelijk erkende vader op het geboorteattest staat, dan heeft alleen hij recht op geboorteverlof.
 • Er mag geen bloedband (ouder, grootouder, broer, zus, tante ...) zijn tussen de moeder van het kind en de meeouder.

Procedure

Het aanvraagformulier kan je bij ons ziekenfonds verkrijgen. Vul het in en bezorg het ons samen met een uittreksel uit de geboorteakte. Samen met dat aanvraagformulier ontvang je van ons ziekenfonds ook een inlichtingsblad. Dit document moet door jou en je werkgever ingevuld worden. Op het einde van het geboortever-lof bezorg je het inlichtingsblad terug aan het ziekenfonds.

Uitkeringen

De eerste 3 dagen worden volledig betaald door je werkgever (100% van het loon). De overige dagen worden door het ziekenfonds betaald. De uitkering bedraagt 82% van je brutoloon (uitkering begrensd). Om recht te hebben op je loon, moet je je werkgever op voorhand inlichten over de bevalling.

Als zelfstandige kan je ook aanspraak maken op vaderschaps- of geboorteverlof. Je ontvangt dan een begrensd bedrag per dag. Deze vergoeding wordt betaald door je sociale verzekeringsfonds. In gevallen waarin de vader of de samenwonende partner slechts acht dagen of minder dan acht dagen vaderschapsverlof of geboorteverlof neemt, ontvangt hij vijftien gratis dienstencheques die door zijn sociale verzekeringsfonds zijn toegekend. De aanvragen voor vaderschapsverlof of geboorteverlof moeten worden ingediend bij het socialeverzekeringsfonds van de vader of meeouder.

Borstvoedingspauzes

Een borstvoedingspauze is een werkonderbreking die je mag nemen om je kind de borst te geven of moedermelk af te kolven. Je kan daarvoor gebruikmaken van een aangepaste ruimte die je werkgever ter beschikking moet stellen.

Hoelang?

Als je minstens 7.30 uur per dag werkt, hebt je recht op 2 pauzes van een halfuur. Je kan de pauze in een of twee keer opnemen.

Als je minder dan 7.30 uur, maar meer dan 4 uur per dag werkt, kan je één pauze van een halfuur nemen. De duur van de borstvoedingspauze valt binnen de normale arbeidstijd van een werkdag.

Je kan tot 9 maanden na de geboorte van je kindje borstvoedingspauzes nemen op het werk.

Wat moet je doen?

Als je dit recht wilt genieten, moet je dit 2 maanden voordien aan de werkgever aanvragen. Stuur hem een aangetekende brief of geef hem een brief af en vraag hiervoor een ontvangstbewijs. Deze termijn kan in overleg met de werkgever verkort worden. Om te worden vergoed, moet je elke maand een attest (ingevuld door je werkgever en jezelf) indienen bij de dienst Uitkeringen van je ziekenfonds. Borstvoedingspauzes worden immers vergoed door het ziekenfonds. De uitkering die je ontvangt, is gelijk aan 82% van je gederfde bruto-uurloon.

Borstvoedingsverlof

Borstvoedingsverlof is een periode waarin je niet werkt om je baby de borst te geven. Deze periode sluit aan op de moederschapsrust.

Je werkt voor de overheid

Er bestaat geen specifiek borstvoedingsverlof in de overheidssector. Je hebt wel recht op loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof. Onder bepaalde voorwaarden kunnen contractuelen ook aanspraak maken op de ‘Werkverwijdering voor borstvoeding’.

Je werkt in de privésector

Hier bestaan uiteenlopende mogelijkheden:

 • Collectieve overeenkomst
  Misschien voorziet de collectieve overeenkomst van de sector of het bedrijf waarvoor je werkt borstvoedingsverlof. Tijdens die periode krijg je doorgaans geen loon. De duur kan verschillen.
 • Individuele overeenkomst met de werkgever
  Je kan met je werkgever afspreken om een tijdje onbetaald verlof te nemen. Je moet dan wel een bijdrage voor de voortgezette verzekering aan het ziekenfonds betalen. Anders verlies je je rechten in de ziekteverzekering.
 • Werkverwijdering voor borstvoeding
  Houdt je werk risico's in voor jou en je baby? Dan heb je recht op borstvoedingsverlof en ontvang je een uitkering gelijk aan 60% van het brutoloon (uitkering begrensd). De arbeidsarts beslist welk soort werk binnen het bedrijf ongezond is voor het kind en welk personeel voor een werkverwijdering in aanmerking komt. Geef je borstvoeding en denk je dat je werk de gezondheid van je baby in gevaar brengt? Dan heb je er alle belang bij om dit aan de arbeidsarts te melden. De uitkering van het ziekenfonds kan tot maximaal 5 maanden na de bevalling worden genoten.

Om te weten welk soort werk een risico inhoudt voor de moedermelk, kan je terecht bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Toezicht op het Welzijn op het Werk (Vlaams-Brabant: 02 233 41 90 of www.limburg.vlaamsbrabant@werk.belgie.be – Brussel: 02 233 45 46 of www.brussel@werk.belgie.be).