Inkomensbelasting

Per kind ten laste gaat er een bedrag van het belastbare inkomen af. Het bedrag hangt af van de “rang” van het kind (1e, 2e, 3e enzovoort) en wordt jaarlijks via de fiscale wet vastgelegd (voor elk belastingjaar).

Kinderopvang fiscaal aftrekbaar

Hoeveel?

Deze vermindering bestaat erin een deel van de uitgaven voor je kinderopvang af te trekken van de te betalen belasting, en niet van de belastinggrondslag. De belastingvermindering bedraagt 45% van deze uitgaven. Je kan maximaal € 11,20 per opvangdag en per kind onder de leeftijd van 12 jaar (of 18 in geval van een ernstige beperking) aftrekken.

Voorwaarden

De kosten voor kinderopvang kunnen in mindering gebracht worden als:

  • de uitgaven dienen voor het vergoeden van kinderopvang in de Europese Economische Ruimte buiten de normale lesuren waarin het kind onderwijs volgt.

  • de uitgaven dienen voor de opvang van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar of jonger zijn dan 18 jaar indien ze een zware beperking hebben.

  • de uitgaven dienen voor de opvang van kinderen die te jouwen laste zijn of voor wie de helft van het belastingvoordeel aan jou moet worden toegekend.

  • je beschikt over bedrijfsinkomsten (loon, (brug)pensioen, werkloosheidsuitkering, winsten enzovoort).

  • de kosten aan welbepaalde instellingen of personen betaald zijn.

  • je de bewijsstukken ter beschikking van de administratie stelt, zodat vastgesteld kan worden of alle voorwaarden voor de aftrek van de uitgaven voor de kinderopvang zijn vervuld.

Hoe inbrengen?

Het aftrekbare bedrag moet worden vermeld in het vak X, rubriek B, code 1384 van de aangifte in de personenbelasting. De belastingvermindering van 45% wordt automatisch berekend.

Onroerende voorheffing

Elk jaar moet op alle gebouwen onroerende voorheffing betaald worden (kadaster). De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting en verschilt dus per gewest. Voor personen ten laste en personen met een beperking zijn er in de drie Belgische gewesten specifieke verminderingen voorzien.

In het Vlaams Gewest heb je als eigenaar of huurder van een woning recht op vermindering voor kinderlast als je op 1 januari van het aanslagjaar minstens 2 kinderen ten laste hebt waarvoor je kinderbijslag krijgt. Het gaat hierbij om een forfaitaire en geïndexeerde vermindering van de onroerende voorheffing. Een kind met een beperking telt voor twee.

Als je in het Brussels Hoofdstedelijk of het Waals Gewest woont, heb je recht op een vermindering voor kinderlast als je op 1 januari van het aanslagjaar 2 kinderen hebt, waarvan er nog minstens 1 te jouwen laste is. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je recht op een vermindering van 10% per kind, in het Waalse Gewest bedraagt de vermindering 125 euro per kind. Een kind met een beperking telt voor twee.

Wat moet je doen?

In Vlaanderen krijg je als eigenaar van een woning de vermindering automatisch toegekend. Als huurder van een woning moet je de vermindering aanvragen via het zogenoemde meldingsformulier. Surf voor meer informatie naar www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing. Als je in het Brussels Hoofdstedelijk of het Waals Gewest woont, moet je de aanvraag tot vermindering voor gezinslast, beschei-den woning of beperking (invaliditeit) zelf doen. De nodige documenten kan je downloaden op www.financien.belgium.be.

Andere

De vakbond, de bank en andere organisaties geven vaak ook premies en steun. Informeer er dus zeker naar.

Sommige gemeenten geven een geboortepremie en voordelen aan grote gezinnen: verminderd tarief voor speelpleinen, bibliotheken en andere voorzieningen, belastingvermindering ... Vraag ernaar op het gemeentehuis van de gemeente waar je woont.