Trouwen-samenwonen

Jullie zijn allebei lid van de Socialistische Mutualiteit van Brabant

Naar ons ziekenfonds toe moeten jullie geen formaliteiten vervullen. Wij ontvangen de wijziging van je burgerlijke staat immers via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Toch mag je ons altijd op de hoogte brengen via ons contactformulier. Dan kijken wij na of je dossier up-to-date is.

Een van jullie beiden is geen lid van de Socialistische Mutualiteit van Brabant

Om de administratieve rompslomp te verminderen, raden we jullie aan om jullie beide bij dezelfde mutualiteit aan te sluiten. Word lid van onze mutualiteit en geniet zo een efficiënte service, talkrijke voordelen, terugbetalingen aan het loket en dit alles voor een voordelige prijs!

Lid worden van onze mutualiteit kan online. Wij handelen je dossier dan van A tot Z af.

Je partner werkt niet of stopt met werken

Dan kan je partner ingeschreven worden als persoon ten laste. Personen ten laste moeten geen bijdrage betalen om de voordelen en diensten van de Socialistische Mutualiteit van Brabant te genieten.

Scheiden

Zowel bij een wettelijke als bij een feitelijke scheiding moet je contact met ons opnemen om ons in te lichten over de wijzigingen in je  gezinssamenstelling, adres of rekeningnummer.

Kind ten laste

Je kunt de situatie behouden zoals vóór de echtscheiding of het kind ten laste van de andere ouder inschrijven.

SIS-kaart of isi+ van het kind (-12 jaar)

De wet bepaalt dat elke persoon slechts één enkele isi+-kaart kan hebben. Het ziekenfonds mag dus geen tweede isi+-kaart op naam van het kind afleveren. Geen enkel ander attest kan de isi+-kaart vervangen.

Verhoogde tegemoetkoming

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, houdt een echtscheiding een aanpassing van dit recht in voor alle betrokken personen. Je hoeft hiervoor geen stappen te ondernemen, het ziekenfonds zal zelf contact met je opnemen.

Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid

De echtscheiding en vooral de wijzigingen in de gezinssamenstelling hebben een invloed op het bedrag van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Als je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid ontvangt, moet je je ziekenfonds zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Verhuizen

Onze mutualiteit krijgt adreswijzigingen automatisch door via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Toch kan het zijn dat er wat tijd zit tussen je verhuizing en het moment waarop wij deze informatie ontvangen. Opdat onze briefwisseling naar je nieuwe adres gestuurd wordt, raden we je dan ook aan om zelf je adreswijziging hier door te geven.

Overlijden van een naaste

Melden aan ziekenfonds?

Het overlijden van een naaste moet aan het ziekenfonds worden gemeld. Je moet zo snel mogelijk de volgende documenten aan het ziekenfonds van de overledene bezorgen:

  • SIS-kaart of isi+ van de overledene of een attest van verlies van de SIS-kaart of isi+;
  • lidkaart van de overledene.

De weduwnaar of de weduwe

Weduwe/weduwnaar is gerechtigde

Je hoeft niets te doen, want wij ontvangen de informatie van de Kruispuntbank.

Weduwe/weduwnaar was ten laste van de overledene

Je moet contact opnemen met je ziekenfonds om je statuut in orde te brengen en terugbetaling van gezondheidszorg te kunnen blijven genieten.

Verhoogde tegemoetkoming
Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, zal het ziekenfonds je de documenten sturen waarmee wordt bepaald of je het statuut kunt blijven genieten.

De kinderen

De overlevende ouder moet contact opnemen met het ziekenfonds om het statuut van de kinderen bij het ziekenfonds in orde te brengen.

Voor wie geen vader of moeder meer heeft, bestaat er ook een statuut van gerechtigde wees waarmee het kind een verhoogde tegemoetkoming kan genieten. Hiervoor stuur je ons een attest van een kas voor gezinsbijslagen dat aangeeft dat je geen vader en moeder meer hebt en recht hebt op gezinsbijslag.

De medische kosten van de overledene

De facturen van het ziekenhuis en de getuigschriften voor verstrekte hulp op naam van de overledene zullen aan de erfgenamen worden terugbetaald, ten laatste twee jaar na de zorgen.

Om een tussenkomst te kunnen uitkeren, moet je ons de ziekenhuisfacturen en getuigschriften voor verstrekte hulp bezorgen, samen met ofwel het bewijs waaruit blijkt dat jij deze kosten betaald hebt, ofwel een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het registratiekantoor die het successiedossier van de overleden persoon behandelt. Dit attest is gratis te bekomen. Indien op het laatste document meerdere erfgenamen voorkomen, is het wettelijk verplicht bij deze erfrechtsverklaring een volmacht te voegen die door iedere erfgenaam ondertekend is en waarbij jou toelating wordt verleend om de tegemoetkoming in ontvangst te nemen.

Handicap

Personen met een handicap hebben recht op een aantal tussenkomsten en voordelen. Een aantal daarvan situeren zich in de gezondheidszorg zoals het recht op verhoogde tegemoetkoming, maar er zijn ook heel wat sociale en fiscale maatregelen.

Gezondheidszorg

RVV en MAF

Personen met een handicap genieten een hogere terugbetaling voor gezondheidszorg. Zij betalen minder voor sommige geneesmiddelen, voor raadplegingen bij de dokter en huisbezoeken. Ook bij een ziekenhuisopname is hun persoonlijk aandeel in de kosten lager.

Het recht op verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend aan mensen met een handicap die een uitkering genieten en kinderen die voor ten minste 66 % getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid. Personen met een handicap zonder uitkering kunnen een aanvraag voor RVV indienen.

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming geniet ook de sociale MAF. Dankzij de maximumfactuur ben je zeker dat je nooit meer dan een bepaald bedrag moet betalen voor je gezondheidszorg. Het MAF-systeem begrenst immers het remgeld dat een gezin jaarlijks moet betalen.

Bijzonder Solidariteitsfonds

Het Bijzonder Solidariteitsfonds is een bijkomend vangnet naast de gewone dekking van de ziekteverzekering. Het geeft een financiële tegemoetkoming aan patiënten met heel ernstige aandoeningen die voor bepaalde behandelingen geen terugbetaling krijgen.

De aanvraag voor een tegemoetkoming van het Bijzonder Solidariteitsfonds moet bij je ziekenfonds gebeuren. Het College van geneesheren-directeurs van het Riziv beslist dan over de aanvraag en bij toekenning van een tussenkomst ook over het bedrag.

Andere maatregelen

Kinderbijslag

Kinderen met een handicap kunnen tot de leeftijd van 21 jaar recht hebben op de bijkomende kinderbijslag (BKB) voor kinderen met een handicap. De FOD Sociale zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap voert een medisch onderzoek uit om te bepalen of het kind recht heeft op de BKB. Als dat zo is, zal je kinderbijslagfonds de bijslag uitbetalen.

Tegemoetkomingen voor volwassenen

Er bestaan drie soorten tegemoetkomingen voor volwassenen. De aanvraag hiervoor moet je bij je gemeente indienen. Om recht te hebben op de tegemoetkomingen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De inkomensvervangende tegemoetkoming IVT wordt toegekend als je als gevolg van je handicap 2/3 minder verdient uit arbeid dan een valide persoon. De integratietegemoetkoming IT wordt toegekend om de kosten te dekken die door de vermindering van zelfredzaamheid veroorzaakt worden. Voor personen van 65 jaar en ouder is er de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden THAB.

Sociale en fiscale maatregelen
  • Parkeerkaart
  • Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer
  • Vermindering van de inkomstenbelasting
  • Vermindering van de onroerende voorheffing
  • Sociaal tarief voor telefoon, gas en elektriciteit
  • Vrijstelling van autobelasting
  • Juridische bescherming
  • ...

Je kan bij de FOD Sociale zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap terecht voor informatie en een volledig overzicht van alle maatregelen. Zij kunnen je ook vertellen waar je terecht kunt voor de aanvraag, want deze verschilt per maatregel.
Website: handicap.fgov.be
E-mail: HandiN@minsoc.fed.be
Telefoon: 0800 987 99 (van 8.30 tot 16.30 uur)

Ook bij onze Sociale dienst kan je terecht voor meer informatie en hulp bij je administratie. Onze Sociale dienst bekijkt ook de revalidatiemogelijkheden wanneer je een handicap hebt.

Via de vzw Gehandicapten en Solidariteit wil onze mutualiteit een actieve vrijetijdsbesteding bieden aan personen met een handicap. De vzw organiseert onder meer vakanties, uitstapjes, cursussen en feestjes.