Kraamgeld

Het kraamgeld wordt uitbetaald bij de geboorte van elk kind dat recht geeft op kinderbijslag. Het is bedoeld om de ouders te helpen het kind in optimale materiële omstandigheden in het gezin op te nemen.

Wie vraagt het aan?

De vader vraagt het kraamgeld aan, tenzij hij geen werknemer (of werkloze, invalide of gepensioneerde is), dan vraagt de moeder het aan. Als de vader en de moeder geen van beide werknemer of zelfstandige zijn, kan een ander gezinslid het kraamgeld aanvragen. Dat kan een inwonende grootouder, oom of tante van het kind zijn. Een broer of zus van het kind hoeft niet noodzakelijk tot het gezin te behoren om de aanvraag in te dienen.

Procedure

Je kan het kraamgeld aanvragen vanaf de zesde maand van de zwangerschap tot maximaal vijf jaar na de geboorte van het kind.

Loontrekkenden

Om het kraamgeld aan te vragen heb je een speciaal formulier nodig dat je kan verkrijgen bij het kinderbijslagfonds van je werkgever.

Werklozen, invaliden en gepensioneerden

Om het kraamgeld aan te vragen heb je een speciaal formulier nodig dat je kan verkrijgen bij het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever.

Zelfstandigen

Je kan het aanvraagformulier voor het kraamgeld verkrijgen bij je sociale verzekeringskas. Je moet het ingevulde formulier ook aan die instantie terug bezorgen. Als de aanvraag na de geboorte gebeurt, moet je het geboorteattest bijvoegen.

Wanneer wordt het betaald?

Het kraamgeld wordt betaald vanaf de achtste maand van de zwangerschap. Het wordt ook uitbetaald voor een doodgeboren kind of bij een miskraam na een zwangerschap van minstens 180 dagen.

Hoeveel?

Het kraamgeld bedraagt 1.223,11 euro voor het eerste kind en 920,25 euro voor de volgende. Bij geboorte van een meerling geeft elk kind recht op 1.223,11 euro (bedragen geldig op 01/12/12).

Adoptiepremie

De adoptiepremie wordt uitbetaald bij de adoptie van een kind dat recht geeft op kinderbijslag. Ze is bedoeld om de adoptieouders te helpen het kind in optimale materiële omstandigheden in het gezin op te nemen.

Wie vraagt ze aan?

De vader vraagt de adoptiepremie aan, tenzij hij geen werknemer (of werkloze, invalide of gepensioneerde is), dan vraagt de moeder het aan. Als de vader en de moeder geen van beide werknemer of zelfstandige zijn, kan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een afwijking van de regels toestaan. Je kinderbijslagfonds kan je informatie geven.

Procedure

Je kan de premie aanvragen zodra de adoptieprocedure in België gestart is of zodra de buitenlandse adoptie afgerond is.

Loontrekkenden, werklozen, invaliden en gepensioneerden

Bezorg het kinderbijslagfonds van je werkgever (of van je laatste werkgever voor werklozen, invaliden en gepensioneerden) volgende documenten:

  • Een kopie van de akte waaruit blijkt dat je een kind wil adopteren of geadopteerd hebt.

  • Het formulier Aanvraag om een adoptiepremie (Eter) dat je kan bekomen bij het kinderbijslagfonds van je werkgever (of van je laatste werkgever voor werklozen, invaliden en gepensioneerden).

Zelfstandigen

Je kan het aanvraagformulier voor de adoptiepremie verkrijgen bij je sociale verzekeringskas. Je moet het ingevulde formulier ook aan die instantie terug bezorgen.

Voorwaarden

  • De adoptie moet blijken uit een Belgische of buitenlandse akte.

  • Het kind moet recht hebben op kinderbijslag.

  • Er mag in België nog geen kraamgeld betaald zijn voor het kind aan de adoptieouder of diens (huwelijks)partner.

Wanneer wordt het betaald?

Zodra het kinderbijslagfonds de nodige documenten heeft, krijg je de adoptiepremie zo snel mogelijk.

Hoeveel?

In Vlaanderen bedraagt de premie 1.247,58 euro (bedrag op 01/06/2016). In Brussel bedraagt deze 1.272,52 euro (bedrag op 01/06/2017).

Weet je niet bij welk kinderbijslagfonds het bedrijf waar je werkt(e), is aangesloten? Vraag het aan je werkgever, je werkloosheidskas, FAMIFED of RSVZ.

Kinderbijslag

Werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, uitkeringsgerechtigde werklozen, invaliden en gepensioneerden hebben recht op kinderbijslag. De rechten op de maandelijkse uitbetalingen hangen af van je werk en sociale situatie. 

Wie opent het recht op kinderbijslag?

Het recht op kinderbijslag wordt gevestigd door de persoon die het kind bij zich opvoedt in deze volgorde: de vader, de meemoeder (als die ouder is dan de moeder), de moeder, de stiefvader/stiefmoeder, de oudste van de twee ouders als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben enzovoort.

Wat moet je doen?

Vraag de kinderbijslag aan bij de geboorte van het kind. Om kinderbijslag te ontvangen, vul je de ‘Aanvraag om kinderbijslag’ in die je bij je kinderbijslagfonds kunt verkrijgen. Je hoeft niets te doen als je reeds kinderbijslag ontvangt of als het kraamgeld al voor de geboorte werd betaald. Ken je je kinderbijslagfonds niet? Vraag dit dan na bij de werkgever van de persoon die de kinderbijslag aanvraagt of bij FAMIFED (0800 94 434).

Ben je werkloos, ziek of gepensioneerd? Contacteer dan het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever.

Vanaf wanneer krijg je kinderbijslag?

Kinderbijslag wordt 1 keer per maand betaald en dat vanaf de maand die volgt op de geboorte van je kind. De kinderbijslag wordt altijd betaald rond de 8e dag van de maand die volgt op de maand waarop de bijslag betrekking heeft. Bijvoorbeeld: een kind dat in januari geboren is, geeft vanaf februari recht op kinderbijslag. De betaling gebeurt in maart.

Hoeveel?

Het bedrag van de gewone kinderbijslag stijgt met de rang van het kind in het gezin, tot het 3e kind.

Bovendien kunnen ook toeslagen betaald worden volgens de leeftijd van het kind, zijn/haar eventuele beperking of de ‘sociale’ categorie van het gezin waartoe zijn/haar ouders behoren.Voor meer informatie over de juiste bedragen kan je als werknemer terecht bij FAMIFED.

Tot wanneer?

Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden (21 jaar voor kinderen met een erkende beperking). Tussen 18 en 25 jaar is het recht op kinderbijslag onderworpen aan enkele voorwaarden.