Gezinsbegeleiding

Ondersteuning

Kind en Gezin is er voor elk gezin en biedt gratis dienstverlening op maat. Niet iedereen heeft immers dezelfde wensen en noden. Zo zijn er ouders die graag persoonlijk opgevolgd worden via een huisbezoek, anderen houden liever contact via sociale media. Sommige ouders vinden het dan weer fijn om ondersteund te worden in groep. Kind en Gezin organiseert daarom lokale activiteiten waaraan ouders vrijblijvend kunnen deelnemen.

Prenatale steunpunten

In de prenatale steunpunten kan je terecht bij een regioverpleegkundige en/of arts. Zit je in een moeilijke leefsituatie? Dan kan je eveneens terecht bij een gezinsondersteuner. Voor (aanvullende) medische begeleiding word je echter doorverwezen naar een huisarts of ziekenhuis. Aangezien elke zwangerschap en situatie anders is, wordt er steeds een aanbod op maat voorzien.

Prenatale infosessies

Op de infosessies 'Kind op komst' krijgen aanstaande ouders informatie over uiteenlopende onderwerpen, waaronder het verloop van de zwangerschap en de bevalling, het verblijf in de kraamkliniek, de sociale en juridische kant van een zwangerschap, de behoeften van je kindje, het ouderschap, de borstvoeding en kinderopvang. Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met de kraamklinieken en deelname is gratis.

Kenninsmakingbezoek en startgesprek

Het eerste bezoek door de verpleegkundige vindt plaats voor of kort na de geboorte. Deze kennismaking met startgesprek kan doorgaan in de kraamkliniek, het consultatiebureau of bij je thuis. Tijdens dit gesprek krijg je uitleg over het aanbod van Kind en Gezin, wordt er geluisterd naar je verhaal en vragen en krijg je advies op maat. De verpleegkundige creëert vervolgens een dossier voor je kind en je ontvangt eveneens het Kindboekje. Dit boekje is handig om gegevens over je kind te verzamelen en je vragen in te noteren voor je volgende afspraken.

Huisbezoeken

De eerste maanden na de geboorte van je kindje komt de verpleegkundige van Kind en Gezin minstens 1 keer langs bij je thuis. Tijdens deze huisbezoeken wordt er tijd vrijgemaakt om uiteenlopende onderwerpen te bespreken. Het kan gaan over je ervaringen als ouder, de omgang met en opvoeding van je kindje, voeding en gezondheid, mogelijke ondersteuning, eventuele financiële omstandigheden enzovoort.

Consulten

lk kind heeft recht op 10 gratis consulten die plaatsvinden op belangrijke momenten tijdens de ontwikkeling. Je krijgt steeds een afspraak bij een arts of verpleegkundige van Kind en Gezin. Zes consulten gaan door bij een arts en minstens 4 bij een verpleegkundige. Tijdens de raadplegingen wordt je kindje gemeten en gewogen. Daarnaast volgt de verpleegkundige en/of arts de ontwikkeling en gezondheid van je kindje op (fijne en grove motoriek, communicatie, cognitief en sociaal gedrag enzovoort). Tijdens specifieke consuten worden ook vaccinaties toegediend. Uiteraard kan je tijdens de consulten ook vragen stellen over uiteenlopende thema's (verzorging, (borst)voeding, ouderschap, opvoeding ...). Heb je zeer specifieke vragen of moet een bepaalde behandeling gestart, gewijzigd of gestopt worden? Dan word je altijd doorverwezen naar je behandelend arts. Voor meer informatie over de dienstverlening van Kind en Gezin kan je terecht bij de Kind en Gezinlijn op het nummer 078 150 100 (tussen 8 en 20 uur) en op de website www.kindengezin.be.

De gehoor- en oogtest

De gehoortest wordt door een verpleegkundige van Kind en Gezin afgenomen wanneer je kindje 2 tot 4 weken is. Deze test doelt op het vroegtijdig opsporen van aangeboren gehoorafwijkingen en is uiterst betrouwbaar, veilig, pijnloos en gratis. De oogtest wordt uitgevoerd op het consult van 12 of 15 en 24 of 30 maanden en doelt op het vroegtijdig opsporen van de mogelijke ontwikkeling van een lui oog en enkele ernstige oogafwijkingen. Ook deze test is gratis, veilig, pijnloos en geheel kindvriendelijk. Bovenstaande testen zijn belangrijk om je kindje maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Inloopteams

Inloopteams zijn werkzaam in kansarme buurten en zorgen voor een integrale en laagdrempelige opvoedingsondersteuning. Ze organiseren groepsactiviteiten rond zorg en opvoeding voor (aanstaande) ouders, maar kunnen ook instaan voor individuele begeleiding.

Consultaties kind en gezin

Voor meer informatie over de dienstverlening van Kind en Gezin kan je tussen 8 en 20 uur terecht op 078 150 100 of www.kindengezin.be.

Consultatiebureau via VIVA-SVV - Kind en Gezondheid

Kind en Gezondheid, een dienst van onze vrouwenvereniging VIVA-SVV Brabant, organiseert in uiteenlopende gemeenten preventieve consultaties voor baby’s en peuters. Deze consultatiebureaus zijn erkend door Kind en Gezin. Een arts en een regioverpleegkundige volgen gratis de groei en ontwikkeling van je kind op (voeding, vaccinaties, motoriek, taal, grenzen stellen, huilen, veiligheid, zindelijkheid enzovoort), vanaf de geboorte tot wanneer hij of zij 3 jaar wordt. Onze vrijwilligers zorgen voor een warm onthaal en het meten en wegen van de kindjes.

Waar?
Gemeente
Adres consultatiebureau
Telefonische afspraak
via de Kind & Gezinlijn

HAACHT

Goltfuslaan 16

078 150 100

HALLE

Molenborre 14

078 150 100

OUD-HEVERLEE

Grezstraat 13a

078 150 100

VILVOORDE

Grote Markt 1-2

078 150 100

ZELLIK

Laarbeeklaan 4

078 150 100

Meer info?

Socialistische Vrouwen Vereniging - 02 546 14 01 - svv-kindengezondheid@fsmb.be

 

Vaccinatie

Tenzij de dokter er anders over beslist, krijgt een kind alle prikjes tussen 2 en 15 maanden. Voordat je kind 18 maanden is, geef je het bewijs dat hij of zij de poliovaccinaties kreeg, af op de gemeente. Enkel het vaccin tegen polio(myelitis) of kinderverlamming is wettelijk verplicht. De andere vaccins worden sterk aangeraden. Je kan je kind laten inenten op een consultatiebureau bij Kind en Gezin, bij de huisarts of bij de kinderarts.  Alle vaccins uit het vaccinatieschema die Kind en Gezin toedient, zijn gratis, met uitzondering van de vaccins tegen het rotavirus. Dit vaccin moet je zelf aankopen bij de apotheek. Er is wel een gedeeltelijke terugbetaling door het RIZIV voorzien, waardoor je nog 11,90 euro per dosis betaalt. Let wel, om deze terugbetaling te kunnen genieten, moet je kind jonger dan 6 maanden zijn. Gaat je kind naar school? Dan wordt hij of zij gevaccineerd tijdens het medisch onderzoek door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), bij de huisarts of bij de kinderarts.

  8 weken 12 weken 16 weken 12-13 maanden 14-15 maanden
Polio(myelitis) X X X   X
Difterie X X X   X
Tetanus X X X   X
Kinkhoest X X X   X
Haemophilius influenzae B X X X   X
Hepatitis B X X X   X
Pneumokokken X   X X  
Mazelen       X  
Bof       X  
Rodehond (rubella)       X  
Meningokokken C         X
Rotavirus X X X    

Kinderopvang

Als ouder kan je kiezen tussen diverse soorten kinderopvang. De georganiseerde en formele kinderopvang staat onder toezicht van Kind en Gezin. De laatste jaren is de vraag naar kinderopvang enorm. Het is daarom aangeraden tijdig informatie in te winnen en je kind in te schrijven.

Prijs

De prijs die je betaalt voor de opvang van je kind kan variëren. Informeer je goed op voorhand over de prijs. Vraag ook steeds naar eventuele bijkomende kosten. Informatie over de prijs moet steeds vermeld staan in het huishoudelijke reglement en in de schriftelijke overeenkomst die jij ondertekent.

  • Inkomenstarief: Een opvang die een prijs vraagt afhankelijk van je inkomen, hanteert het inkomenstarief. Je dient dan een attest inkomenstarief te bezorgen aan de opvang.
  • Vrije prijs: Sommige opvangvoorzieningen stellen zelf een prijs op. Let wel, het kan zijn dat hier nog niet alle kosten inbegrepen zijn.
  • Prijs tussen wettelijke minima en maxima: Deze prijsbepaling kan toegepast worden bij groepsopvang. In dit geval hangt de prijs af van de dagen en uren waarop je kind naar de opvang gaat. Kortingen zijn mogelijk: 25% als meerdere van je kinderen op dezelfde dag naar de opvang gaan en een sociaal tarief van maximaal 50%, deze laatste korting is afhankelijk van je financiële situatie. Let wel, de opvang kan een toeslag vragen voor warme maaltijden.

Rol van Kind en Gezin

Kind en Gezin is bevoegd voor kinderopvang (baby's, peuters en schoolkinderen) in Vlaanderen en Brussel.

Kind en Gezin focust zich op de wensen en noden van de ouders (advies verlenen, bemiddelen en optreden bij klachten, aandacht besteden aan specifieke opvangbehoeften, informeren over opvangadressen en prijzen...) en opvanginitiatieven (verlenen van vergunningen en subsidies, ondersteuning bieden m.b.t. beleid enzovoort).

Het toezicht op de kwaliteit van de opvang en de toepassing van de wettelijke regels gebeurt niet door Kind en Gezin, maar door de Zorginspectie van het Vlaamse Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De bevindingen van de Zorginspectie komen nadien wel bij Kind en Gezin terecht.

Soorten opvang

  1. Gezinsopvang (onthaalouder): Hier worden maximaal 8 kinderen (bij baby's en peuters gemiddeld 4) opgevangen door meestal 1 kinderbegeleider. Vaak gaat de opvang door in de woning van de begeleider, maar dit kan evengoed op andere plaatsen. De begeleider moet beschikken over een attest van toezicht en een erkenning van Kind en Gezin. De prijs kan variëren.
  2. Groepsopvang (kinderdagverblijf of crèche): Hier worden maximaal 18 kinderen (maximaal 9 kindjes per kinderbegeleider) opgevangen. In een groepsopvang zijn dus meerdere begeleiders aanwezig. De opvang wordt meestal georganiseerd in een apart gebouw. Ook hier is een attest van toezicht en een erkenning van Kind en Gezin vereist. De prijs kan variëren.
  3. Andere: Schoolkinderen kunnen naast bovenstaande opvangmogelijkheden ook terecht in scholen of bij organisaties m.b.t. sport, jeugd, cultuur en vrije tijd.

Vind je niet onmiddelijk opvang?

Als werknemer heb je jaarlijks recht op maximaal 10 dagen afwezigheid van het werk. Let wel, deze dagen zijn onbetaald. Voor de sociale zekerheid zijn het wel zogenoemde gelijkgestelde dagen. Ze tellen dus mee als dagen waarop je gewerkt hebt voor je pensioenberekening. Als je werkgever erom vraagt, moet je kunnen bewijzen dat je deze dagen wel degelijk gebruikt hebt om op je kind te passen (bv. via een medisch attest).