Duur

Als zelfstandige of helpende echtgenote heb je recht op 3 tot 12 weken moeder-schapsverlof naar keuze (13 weken bij een meerling). De verplichte moederschaps-rust omvat 3 weken, waarvan 1 week voor en 2 weken na de geboorte. De facultatieve weken voorbevallingsrust kunnen opge-nomen worden vanaf de 3e week voor de voorziene bevallingsdatum.

De facultatieve weken nabevallingsrust kunnen ten vroeg-ste aanvangen na de verplichte rustpe-riode en kunnen tot het einde van de 36e week na de geboorte opgenomen worden. De facultatieve rust moet wel in periodes van 7 kalenderdagen worden opgenomen.

Het kindje komt vroeger dan gepland

De 7 dagen van de verplichte week voor de bevalling, mag je niet na je bevalling opnemen. Als je te vroeg bevalt, en dus niet op tijd gestopt bent met werken, kan je moederschapsrust dus minder dan 15 weken (19 bij een meerling) bedragen. Als je geen volledige week moederschapsrust had voor je bevalling, verlies je de niet-op-genomen dagen van de verplichte week voorbevallingsrust.

 

Het kindje komt later dan gepland

Beval je na de uitgerekende datum en heb je de 6 weken voor de vermoedelijke beval-lingsdatum al opgenomen? Dan wordt de periode van voorbevallingsrust verlengd tot aan de bevalling. In dat geval duurt je moederschapsrust langer dan 15 weken (19 bij een meerling)

 

Bij arbeidsongeschiktheid voor de bevaling

Loontrekkenden en werklozen die on-onderbroken arbeidsongeschikt waren tijdens de 6 weken (8 bij een meerling) voorafgaand aan de bevalling, kunnen een week extra nabevallingsrust genieten. Deze verlenging dient aan te sluiten op de nabevallingsrust. Om deze extra week te verkrijgen, moet je een uitdrukkelijke aan-vraag indienen bij je ziekenfonds

 

De baby blijft in het ziekenhuis

Als het pasgeboren kindje meer dan 7 dagen na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven, krijgt de mama een extra dag moederschapsrust voor elke dag dat de baby in het ziekenhuis ligt. Als het kindje bijvoorbeeld 17 dagen na de bevalling in het ziekenhuis blijft, wordt je moederschapsverlof met 10 dagen verlengd. Deze verlenging mag niet langer dan 24 we-ken duren (ongeveer 5 en een halve maand

Procedure?
  1. aan de werkgever op het einde van de nabevallingsrust een attest van het zie-kenhuis bezorgen. Op dat attest moet staan dat de baby langer dan 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis is gebleven en hoelang de opname heeft geduurd.
  2. aan het ziekenfonds een attest van het ziekenhuis bezorgen, waarop de duur van de opname van het pasgeboren kind is vermeld. Na ontvangst hiervan zal het ziekenfonds de einddatum van de moe-derschapsrust kunnen meedelen.

Als de baby het ziekenhuis nog niet heeft kunnen verlaten na het verstrijken van de verlenging van je moederschapsrust, dien je op het einde van de eerste periode van de ziekenhuisopname een nieuw attest van het ziekenhuis te bezorgen aan je werkgever en je ziekenfonds. Dit attest moet vermelden dat je pasgeborene het ziekenhuis nog niet heeft kunnen verlaten, alsook de duur van de verlengde opname.

Uitkering

De eerste 30 kalenderdagen: 82% van het gederfde onbe-grensde loon, vanaf de 31e kalenderdag: 75% van het brutoloon (uitkering begrensd)

Hoe krijg je je uitkeringen voor moederschapsrust?

Vrouwen die een zelfstandig hoofdberoep uitoefenen en helpende echtgenotes hebben recht op de moederschapsuitkering. Bezorg het aanvraagformulier ‘Moederschapsuitke-ring voor zelfstandigen’, waarop je aangeeft vanaf wanneer je wilt rusten, ingevuld terug aan het ziekenfonds en voeg er een uittreksel uit de geboorteakte bij. De betaling van de uitkering voor de 3 ver-plichte rustweken zal gebeuren bij ontvangst van dit document en op voorwaarde dat het lid in orde is met haar bijdrage bij de sociale verzekeringskas. De uitkering voor de facul-tatieve weken wordt betaald bij ontvangst van de schriftelijke bevestiging van werkhervat-ting en, ten vroegste, op het einde van het moederschapsverlof, zolang je niet beslist om deze weken te spreiden of je parttime activiteiten te hervatten.

Moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen
Elke vrouwelijke zelfstandige kan bij haar sociale verzekeringsfonds 105 gratis diensten-cheques aanvragen voor de geboorte van haar kind. Met deze cheques, die 8 maanden gel-dig zijn, kan je hulp verkrijgen voor het huishouden, het bereiden van maaltijden, de bood-schappen enzovoort. Kinderopvang mag niet met deze cheques betaald worden. Aanvragen moeten tussen de 6e zwangerschapsmaand en de 15e week na de bevalling gebeuren bij de sociale verzekeringskas. Meer details kan je verkrijgen bij je sociale verzekeringskas, op www.dienstencheques-vlaanderen.be of www.dienstencheque.brussel

Wat nog te doen na de geboorte?

Als je een uitkering geniet, bezorg je het ziekenfonds binnen 2 dagen een attest om te melden dat je opnieuw als zelfstandige aan het werk bent

Bedragen van de uitkeringen

De uitkeringen voor moederschapsrust worden altijd berekend op basis van je laatste brutoloon of je laatste werkloosheidsuitkering. De mutualiteit kent een uitkering toe voor alle dagen, behalve zondag (dus 6 dagen per week).

  Bediende/arbeider (met arbeidscontract) Werkloze (volledig, gecontroleerd) Bij contractbreuk (arbeidsovereenkomst verbroken bij het begin van de moederschapsrust)
Uitkeringen gedurende de eerste 30 dagen 82% van het gederfde onbegrensde loon Basisuitkering + 19,5% van het begrensde brutoloon 79,5% van het brutoloon (uitkering begrensd)
Indemnités du 31e jour jusqu'à la fin des 15 semaines 75% van het brutoloon (uitkering begrensd) Basisuitkering + 15% van het begrensde brutoloon 75% van het brutoloon (uitkering begrensd)
Verlenging moederschapsrust bij ziekenhuisopname baby of 16e week bij arbeidsongeschiktheid 75% van het brutoloon (uitkering begrensd) Basisuitkering + 15% van het begrensde brutoloon

75% van het brutoloon (uitkering begrensd)

Invalide
Voor een invalide (dit wil zeggen ie-mand die langer dan 1 jaar ziek is) in moederschapsrust, kan de moeder-schapsuitkering nooit lager zijn dan de invaliditeitsuitkering. Het statuut van invalide geeft normaal recht op ver-hoogde kinderbijslag. Die krijg je enkel onder bepaalde voorwaarden

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
e moederschapsverlof verandert niets aan de einddatum van je contract. Je kan je moederschapsrust helemaal opnemen en je daarna opnieuw laten inschrijven als werkzoekende