Duur

Wanneer je een minderjarig kind adopteert, heb je recht op een adoptieverlof met een basisperiode van maximaal 6 weken.

Het adoptieverlof van 6 weken per adoptieouder wordt als volgt verlengd voor de adoptieouder of beide adoptieouders: 1 week vanaf 1 januari 2019, 2 weken vanaf 1 januari 2021, 3 weken vanaf 1 januari 2023, 4 weken vanaf 1 januari 2025 en 5 weken vanaf 1 januari 2027.

In sommige gevallen kun je deze basisperiode verlengen:

  • Adopteer je alleen? Dan kun je de maximale duur van de basisperiode van je adoptieverlof verlengen met 1 week.
  • Adopteer je met twee (2 adoptieouders)? Dan kan de basisperiode slechts met 1 bijkomende week worden verlengd voor 1 van beiden.
  • De duur van je adoptieverlof kan verdubbelen als je een minderjarig kind adopteert dat getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%, of door een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, of door een aandoening die tot gevolg heeft dat tenminste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal.
  • Adopteer je tegelijkertijd meerdere minderjarige kinderen? Dan kun je het adoptieverlof verlengen met 2 weken.

Je bent niet verplicht om het maximale aantal weken op te nemen, maar je adoptieverlof moet wel minstens 1 volledige week of een veelvoud van 1 week tellen. Bijvoorbeeld: Je kunt 2, 3 of 4 volledige weken opnemen, maar je kunt niet 1,5 week of 2,5 weken opnemen. Tot slot moet je het adoptieverlof zonder onderbreking opnemen.

Wanneer kun je het adoptieverlof opnemen?

Het adoptieverlof moet binnen 2 maanden vanaf de dag volgend op de registratie van je kind in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister starten.

In het geval van internationale adoptie: om je in staat te stellen het kind in zijn land van herkomst op te halen met het oog op zijn daadwerkelijke onthaal in je gezin, kan je adoptieverlof beginnen voordat het kind in het betreffende register is opgenomen. In dit geval kan je adoptieverlof beginnen op de dag nadat de bevoegde centrale autoriteit de beslissing heeft goedgekeurd om het kind als adoptieouder aan jou toe te vertrouwen.

Je adoptieverlof eindigt ten laatste aan het einde van je arbeidsovereenkomst.

Wat moet je doen?

Bij je werkgever

Je moet de werkgever minstens een maand voor de start van je verlof informeren, hetzij door middel van een aangetekende brief, hetzij door de afgifte van een schriftelijke kopie waarbij de werkgever tekent voor ontvangst.

Bij je ziekenfonds

Je moet een aanvraag indienen bij je ziekenfonds. Als je kind een handicap heeft, moet ook een certificaat worden toegevoegd.

Uitkeringen

Je werkgever betaalt de eerste 3 dagen van het adoptieverlof. Voor de rest van de periode betaalt het ziekenfonds je een uitkering van 82% van de vergoeding (begrensd bedrag).

Hervatting van het werk

Je moet zo snel mogelijk een bewijs van hervatting van de arbeid of de werkloosheid bezorgen aan je ziekenfonds. Dit document is afkomstig van het ziekenfonds en moet worden ingevuld door de werkgever. Als je besluit thuis te blijven om voor je kind te zorgen, moet je dit ook schriftelijk aan je ziekenfonds melden.