Tijdskrediet

Printvriendelijke versiePDF-versie

Alle werknemers uit de privésector hebben recht op tijdskrediet. Het is een systeem waarin u een periode minder kunt werken of helemaal kunt stoppen met werken. Tijdskrediet hoeft niet noodzakelijk te dienen om een kind op te voeden. Het is bedoeld om mensen de kans te geven tijd vrij te maken om bijvoorbeeld de zorg voor een zieke ouder op te nemen, een persoonlijk project te realiseren enzovoort.

Hoe?

Het systeem van tijdskrediet staat u toe om uw prestaties

  1. volledig te onderbreken gedurende een periode van 12 maanden.
  2. halftijds te onderbreken gedurende een periode van 24 maanden (als u minstens 75 % werkt).
  3. met één vijfde te verminderen gedurende een periode van 60 maanden (als u voltijds werkt).

 

Het is mogelijk om het tijdskrediet te verlengen met

  • 3 jaar, als het aangevraagd wordt om zich bezig te houden met een kind tot 8 jaar, voor een zieke te zorgen, palliatieve zorg te bieden aan een naaste of een opleiding te volgen.
  • 4 jaar, als het aangevraagd wordt om medische bijstand te bieden aan een minderjarig kind met een ernstige ziekte of een kind tot 21 jaar met een handicap. Dit tijdskrediet moet binnen een periode van 3 of 4 jaar genomen worden, ongeacht het type (volledig, halftijds of 1/5).

 

Voorwaarden

U hebt pas recht op een uitkering voor tijdskrediet als u minstens 2 jaar een arbeidsovereenkomst hebt met uw werkgever en een beroepscarrière van minstens 5 jaar.

 

Als u tijdskrediet neemt onmiddellijk nadat u al uw rechten op ouderschapsverlof voor alle rechtgevende kinderen uitgeput hebt, hoeft u niet aan deze voorwaarden te voldoen.

 

Als u in een bedrijf met minder dan 11 werknemers werkt, hebt u niet zomaar recht op tijdskrediet. Uw werkgever moet eerst zijn akkoord geven. In bedrijven vanaf 11 werknemers hebt u recht op de gevraagde vorm van tijdskrediet als alle voorwaarden vervuld zijn. Desalniettemin is het recht op tijdskrediet beperkt tot 5 % van het totale aantal werknemers. Als dit quotum bereikt is, worden de aanvragen voor tijdskrediet uitgesteld tot er weer een plaats vrijkomt.

 

Wat moet ik doen?

Stel de werkgever schriftelijk op de hoogte van uw plannen, zodat hij praktische regelingen kan treffen (3 maanden op voorhand bij een bedrijf met meer dan 20 werknemers, 6 maanden bij een bedrijf met minder dan 20 werknemers). U kunt dit via een aangetekende of gewone brief melden. In dat laatste geval laat u de werkgever een kopie voor ontvangst ondertekenen. U dient ook een attest van tijdskrediet van de RVA bij te voegen, daarin wordt vermeld of u al loopbaanonderbreking of tijdskrediet heeft genoten.

 

Bewijs van het motief

Als u tijdskrediet vraagt voor een in de wetgeving bepaalde reden, dan moet u het document 'Bewijs van het motief' overhandigen aan uw werkgever. Wanneer u de toestemming tot tijdskrediet ontvangen hebt van uw werkgever, kunt u een uitkering aanvragen bij de RVA. Deze dient om het loonverlies ten gevolge van het tijdskrediet te compenseren. Het gaat om een maandelijkse uitkering.

 

Uitkering

Volgende bedragen gelden voor de uitkering voor tijdskrediet (geldig sinds indexatie van 1 december 2012):

  • 481,02 euro bruto per maand voor een volledige schorsing van de activiteit (641,37 euro bij 5 of meer jaar anciënniteit)
  • 240,51 euro bruto per maand voor een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (320,68 euro bij 5 of meer jaar anciënniteit)
  • 158,38 euro bruto per maand voor een vermindering van de arbeidsprestaties met één vijfde (204,39 euro voor alleenwonende werknemers)

Deze uitkeringen zijn forfaitair. Dat wil zeggen dat het bedrag ervan niet varieert volgens uw oorspronkelijk loon, maar wel op basis van uw anciënniteit bij uw werkgever, uw tewerkstelling, uw gezinssituatie en uw leeftijd.

 

De onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Dit speelt een rol bij uw belastingen.


Voor meer informatie en de hoogte van de uitkering kan je terecht bij de RVA.