10-27-2020

Heb je recht op de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering?

Loontrekkende werknemers

Je ontvangt een aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering als je al de volgende voorwaarden vervult:

  • Je bent ten vroegste vanaf 1 maart 2020 (niet voordien) arbeidsongeschikt erkend.
  • Je bent verbonden door een arbeidsovereenkomst of gelijkgesteld.
  • Je dagelijks brutoloon is lager dan 132,99 EUR (als u bv. een vast maandloon ontvangt, dan zal je maandelijks brutoloon worden gedeeld door 26).

Zelfstandigen of werklozen

- De samenwonende zonder gezinsleden die vanaf 1 maart 2020 arbeidsongeschikt is, krijgt deze aanvulling als hij of zij aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandige en die kunnen genieten van een recht op compensatie voor arbeidsongeschiktheid.
  • Minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn.
  • Beschikken over het statuut van samenwonende zonder gezinsondersteuning en een toelage ontvangen voor primaire arbeidsongeschiktheid van € 38,10.

- De gerechtigde die zonder gezinsleden samenwoont en de toegestane activiteit op zijn vroegst gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen vanaf 1 maart 2020 heeft moeten staken, ontvangt deze aanvulling als hij aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • De toegestane activiteit die wordt uitgevoerd krachtens artikel 23 of artikel 23bis op zijn vroegst gedurende ten minste zeven opeenvolgende kalenderdagen vanaf 1 maart 2020 hebben gestaakt.
  • Geregistreed staan als wettelijk samenwonend zonder personen ten laste.

Hoeveel bedraagt de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering?

Loontrekkende werknemers

Het dagbedrag van je primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt 60 % van je dagelijks brutoloon. Het dagbedrag van je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering wordt vastgesteld op 10 % van je bruto dagloon, en het resultaat verhoogt vervolgens met 5,63 EUR.

De som van je primaire ongeschiktheidsuitkering en je aanvullende uitkering zal niet lager mogen zijn dan 61,22 EUR per dag. Als dat het geval is, dan zal dat bedrag van 61,22 EUR je dus worden gewaarborgd via de toekenning van een hogere aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering.

Je ziekenfonds zal nog een voorheffing (in principe 11,11 %) inhouden op het dagbedrag van je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering. Merk ook op dat deze aanvullende uitkering vatbaar is voor beslag.

Zelfstandigen en werklozen

- De gerechtigde die zonder personen ten laste samenwoont sinds 1 maart 2020, ontvangt een supplement van € 11,58.

- De gerechtigde die zonder gezinsleden samenwoont en die de toegestane activiteit op zijn vroegst gedurende ten minste zeven opeenvolgende kalenderdagen vanaf 1 maart 2020 heeft moeten stopzetten, ontvangt een toeslag van € 11,58 / dag of € 7,08 / dag.

  • Wanneer ontvangt je jouw uitkering?

Loontrekkende werknemers

Eind oktober (voor de periode van 03/01/2020 tot 31/08/2020) heeft het ziekenfonds reeds een eerste betaling van deze aanvullende uitkering gedaan. Vanwege de complexiteit van sommige dossiers is het mogelijk dat je jouw uitkering nog niet heeft ontvangen. Dit zal in de maand november gebeuren. Onze teams doen wat nodig is om deze dossiers tijdens de maand november te regulariseren.

Zelfstandigen en werklozen

HEt ziekenfonds zal de betalingen in de maand januari uitvoeren.