Erkenning

Zodra de adviserend arts van de mutualiteit het medische getuigschrift ontvangen heeft, controleert hij of je gezondheidstoestand beantwoordt aan de medische voorwaarden om een uitkering voor arbeidsongeschiktheid te genieten.

Indien zijn beslissing positief is, ontvang je de nodige documenten voor de berekening van de uitkeringen, het zogenoemde inlichtingenblad. Dat document moet volledig ingevuld (door jezelf en je werkgever of de werkloosheidsdienst) en teruggestuurd worden.

Indien zijn beslissing negatief is, kun je bij de bevoegde arbeidsrechtbank in beroep gaan binnen drie maanden na de kennisgeving.

Controle

De adviserend arts controleert je toestand van arbeidsongeschiktheid. Rond de derde maand van arbeidsongeschiktheid, stuurt hij je een brief waarin wordt gevraagd een recent medisch rapport in te dienen. Het rapport moet gestuurd worden naar het Medisch departement (Zuidstraat 111, 1000 Brussel) of uiterlijk overlegd worden tijdens de consultatie bij de adviserend arts.

Na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt er gesproken van invaliditeit. In dat geval is alleen de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) bevoegd om de invaliditeitstoestand en de verlenging ervan te erkennen. Dat gebeurt op basis van een door de adviserend arts opgesteld dossier. Voor het einde van je invaliditeitserkenning stuurt hij je een oproep om op consultatie te gaan en een recent medisch rapport voor te leggen.

Breng op de consultatie de volgende documenten mee:

  • je lidmaatschapskaart van het ziekenfonds;
  • je identiteitskaart;
  • alle medische informatie in verband met je arbeidsongeschiktheid (kopieën van de verslagen van je huisarts en/of specialist, verslagen van je ziekenhuisverblijf, de resultaten van de medische onderzoeken enzovoort).

Als de adviserend arts of de GRI meent dat je in staat bent om het werk voltijds of deeltijds te hervatten en je niet akkoord gaat met deze beslissing, kun je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Hiervoor moet je schriftelijk een gedateerd en ondertekend verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank in wiens rechtsgebied je woonplaats is gelegen. Je kunt het verzoek ook naar de griffie opsturen per aangetekende brief. Let wel, het verzoek moet steeds binnen 3 maanden na kennisgeving van de bestreden beslissing ingediend zijn.

Indien je het werk niet volledig hebt hervat, ben je steeds verplicht om op consultatie te gaan bij de adviserend arts voor een medische controle. Indien je niet aanwezig bent op deze controle en geen medische reden kan opgeven voor je afwezigheid, wordt de betaling van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid opgeschort. Indien je echter om medische redenen niet op consultatie kunt gaan, moet je een bewijsstuk met vermelding van de medische reden afgeven aan of opsturen naar de adviserend arts.