Gedeeltelijke werkhervatting

De arbeidsongeschikte of invalide werknemer kan tijdens de arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk een beroepsactiviteit hervatten of als vrijwilliger werken.

Eerst dien je toestemming te krijgen van je werkgever. Daarna moet je bij ons een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet je uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan je werkhervatting, naar je ziekenfonds opsturen. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, loop je een risico op illegale cumulatie van vervangingsinkomsten. Dat is een vorm van sociale fraude. Je arbeidsongeschiktheidsuitkering kan dan met 10% verminderd of zelfs geweigerd worden. De toestemming of weigering wordt schriftelijk meegedeeld door de adviserend arts.

In afwachting van het advies van de adviserend arts kun je je activiteit al hervatten. Is het advies van de adviserend arts negatief? Dan moet je je activiteit onmiddellijk stopzetten.

Zelfstandigen die hun activiteiten of een andere activiteit gedeeltelijk willen hervatten, mogen dit pas nadat hun aanvraag goedgekeurd is door de adviserend arts!

Opgepast: Als je de toestemming kreeg om gedeeltelijk terug aan het werk te gaan, moet je nog steeds het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen 7 dagen bezorgen aan de adviserend arts om je arbeidsongeschiktheid te verlengen. * Als je het medisch getuigschrift te laat indient, moet het ziekenfonds een sanctie toepassen van 10% op je daguitkering. Indien de laatste dag van de aangiftetermijn in een weekend (zaterdag of zondag) of op een feestdag valt, wordt de laatste dag van de wettelijke termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

* Dit is enkel noodzakelijk in het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid.

Aanvullend op je beroepsinkomen krijg je nog een deel van je ziekte- of invaliditeitsuitkering. Hiervoor dien je maandelijks een attest, ingevuld door je werkgever, aan ons te bezorgen.

De uitkering is afhankelijk van het toegestane werkvolume. Als het toegestane werkvolume minder dan 20% van het voltijdse werkvolume bedraagt, blijft het bedrag van je uitkering ongewijzigd.

Wil je de activiteit, waarvoor je de toestemming hebt gekregen van de adviserend arts, wijzigen? Bezorg ons dan de 'aangifte van een gedeeltelijke werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid'.

Vrijwilligerswerk

Als je vrijwilligerswerk wilt doen, meld dit ons binnen de eerste maand na de hervatting van je vrijwilligerswerk door middel van dit document.

Terug-naar-werktraject

Twee maanden na de erkenning van je arbeidsongeschiktheid onderzoekt de adviserend arts samen met jou of je opnieuw (gedeeltelijk of volledig) aan het werk kunt. Je kunt aangepast werk of hetzelfde werk als vroeger doen, maar je kunt eveneens bijscholing volgen voor een ander beroep. De adviserend arts houdt daarbij rekening met je ingevulde vragenlijst, diagnose en gezondheid. Als je gezondheid toelaat dat je weer aan de slag gaat, dan bespreken jij en de adviserend arts samen de mogelijkheden.

Re-integratie betekent dat je arbeidsongeschikt bent en blijft, maar wel weer aan het werk gaat. Als je arbeidsongeschikt bent en gedeeltelijk weer aan het werk gaat, behoud je immers altijd een deel van je uitkering. Je krijgt dus zowel een loon (voor de tijd dat je werkt) als een uitkering (voor de tijd dat je arbeidsongeschikt bent). Als je weer aan de slag gaat, heb je meer sociale contacten en onderhoud je je professionele vaardigheden.

Hoe start je een Terug-naar-werktraject?

Het is een vrijwillig traject waarbij een TNW-coördinator van je ziekenfonds je ondersteunt bij het vinden van de gepaste begeleiding voor uw terugkeer naar de arbeidsmarkt, dankzij aangepast werk, ander werk of een opleiding.

Wie kan in een TNW-traject stappen?

Elke werknemer, zelfstandige (01/01/2023) of werkloze kan het traject starten als die (1) arbeidsongeschikt erkend is en (2) nog voldoende fysieke en psychische vermogens en vaardigheden heeft die de terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk maken.

Wie kan een TNW-traject opstarten?

Het initiatief om een TNW-traject effectief op te starten, kan komen van de adviserend arts van je ziekenfonds of van jezelf.

Hoe verloopt een TNW-traject?

De situatie verschilt naargelang je traject wordt geactiveerd op initiatief van de adviserend arts van je ziekenfonds of op je eigen initiatief.

Fasen van het traject op initiatief door de adviserend arts:

 1. Tien weken na het begin van je arbeidsongeschiktheid ontvang je een uitnodiging om een sociaal-professionele vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst moet binnen 2 weken worden ingevuld.
 2. Tijdens de vierde maand van arbeidsongeschiktheid beoordeelt de adviserend arts de situatie van de deelnemer op basis van zijn medisch dossier en de ingevulde vragenlijst.
  - Indien de arts van oordeel is dat de situatie van het lid het toelaat aan een traject deel te nemen, zal een 'terug-naar-werk'-coördinator contact met het lid opnemen om een eerste contact te organiseren.
  - Anders wordt het dossier van het lid op gezette tijden herzien. De situatie van het lid kan later verenigbaar worden met het begin van een traject, in welk geval hij/zij zal worden doorverwezen naar een 'terug-naar-werk'-coördinator.
 3. Binnen een maand zal een eerste gesprek met de 'terug-naar-werk'-coördinator worden georganiseerd. Tijdens dit eerste contact zal de coördinator:
  - uit te leggen wat zijn of haar rol is in de begeleiding van en het toezicht op het traject en
  - de eerste fase van het traject evalueren

Fasen van het traject op eigen initiatief:

 1. Op elk moment tijdens zijn/haar arbeidsongeschiktheid kan het lid contact opnemen met de 'terug-naar-werk'-coördinator om een eerste contact te regelen.
  - Contact voor coördinatoren:
  - E-mail : returntowork.bra@solidaris.be
  - Telefoonnummer: 02 506 96 11
 2. Indien nodig zal het lid een uitnodiging ontvangen om een sociaal-professionele vragenlijst in te vullen. Zo ja, dan moet deze vragenlijst binnen 2 weken worden ingevuld.
 3. Binnen een maand zal een eerste gesprek met de 'terug-naar-werk'-coördinator worden georganiseerd. Tijdens dit eerste contact zal de coördinator:
  - zijn/haar rol in de begeleiding van en het toezicht op het traject uit te leggen
  - de eerste fase van het traject evalueren

Heeft het lid een arbeidscontract?

Tijdens dit eerste contact zal de 'terug-naar-werk'-coördinator het lid, met zijn/haar instemming en de nodige ondersteuning, doorverwijzen naar de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer met het oog op het aanvragen van een bezoek voorafgaand aan de terugkeer naar het werk of het begin van een reïntegratietraject met zijn/haar werkgever.

Het lid heeft geen arbeidsovereenkomst?

De coördinator vraagt de adviserend arts om zijn akkoord om een traject te starten.

 

Meer informatie nodig?