Deeltijdse werkhervatting

De arbeidsongeschikte of invalide werknemer kan tijdens de arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk een beroepsactiviteit hervatten of als vrijwilliger werken.

Eerst dien je toestemming te krijgen van je werkgever. Daarna moet je bij ons een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet je uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan je werkhervatting, naar je ziekenfonds opsturen. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, loop je een risico op illegale cumulatie van vervangingsinkomsten. Dat is een vorm van sociale fraude. Je arbeidsongeschiktheidsuitkering kan dan met 10% verminderd of zelfs geweigerd worden. De toestemming of weigering wordt schriftelijk meegedeeld door de adviserend arts.

In afwachting van het advies van de adviserend arts kun je je activiteit al hervatten. Is het advies van de adviserend arts negatief? Dan moet je je activiteit onmiddellijk stopzetten.

Zelfstandigen die hun activiteiten of een andere activiteit deeltijds willen hervatten, mogen dit pas nadat hun aanvraag goedgekeurd is door de adviserend arts!

Opgepast: Als je de toestemming kreeg om deeltijds terug aan het werk te gaan, moet je nog steeds het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen 48 uur bezorgen aan de adviserend arts om je arbeidsongeschiktheid te verlengen.* Als je het medische getuigschrift te laat indient, moet het ziekenfonds een sanctie toepassen van 10% op je daguitkering.

* Dit is enkel noodzakelijk in het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid.

Aanvullend op je beroepsinkomen krijg je nog een deel van je ziekte- of invaliditeitsuiktering. Hiervoor dien je maandelijks een attest, ingevuld door je werkgever, aan ons te bezorgen.

Vanaf 01/04/2018 werd de berekening van de uitkeringen gewijzigd. Vroeger werden de uitkeringen berekend op basis van het loon dat je ontving voor de toegelaten activiteit. Als het ontvangen loon niet meer dan 16,24 euro/dag (index 01/06/17) bedroeg, bleef het bedrag van je uitkering ongewijzigd. Vanaf 01/04/2018 is de uitkering afhankelijk van het toegestane werkvolume. Als het toegestane werkvolume minder dan 20% van het voltijdse werkvolume bedraagt, blijft het bedrag van je uitkering ongewijzigd. Bij akkoorden vóór 01/04/2018 is er een overgangsperiode van 3 maanden voorzien (m.a.w. tot 30/06/2018).

Wil je de activiteit, waarvoor je de toestemming hebt gekregen van de adviserend arts, stopzetten? Bezorg ons dan de 'Verklaring stopzetting toegelaten arbeid'.

Wil je de activiteit, waarvoor je de toestemming hebt gekregen van de adviserend arts, wijzigen? Bezorg ons dan een nieuwe aanvraag 'aangifte van een gedeeltelijke werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid'.

Vrijwilligerswerk

Als je vrijwilligerswerk wilt doen, moet je dit binnen de eerste maand na de hervatting van je vrijwilligerswerk door middel van een document aan ons melden.

Het re-integratietraject

Twee maanden na de erkenning van je arbeidsongeschiktheid onderzoekt de adviserend arts samen met jou of je opnieuw (gedeeltelijk of volledig) aan het werk kunt. Je kunt aangepast werk of hetzelfde werk als vroeger doen, maar je kunt eveneens bijscholing volgen voor een ander beroep. De adviserend arts houdt daarbij rekening met je ingevulde vragenlijst, diagnose en gezondheid. Als je gezondheid toelaat dat je weer aan de slag gaat, dan bespreken jij en de adviserend arts samen de mogelijkheden.

Re-integratie betekent dat je arbeidsongeschikt bent en blijft, maar wel weer aan het werk gaat. Als je arbeidsongeschikt bent en gedeeltelijk weer aan het werk gaat, behoud je immers altijd een deel van je uitkering. Je krijgt dus zowel een loon (voor de tijd dat je werkt) als een uitkering (voor de tijd dat je arbeidsongeschikt bent). Als je weer aan de slag gaat, heb je meer sociale contacten en onderhoud je je professionele vaardigheden.

Hoe start je een re-integratietraject?

Bij de erkenning van je arbeidsongeschiktheid krijg je een vragenlijst toegestuurd van ons ziekenfonds. De vragen gaan over je opleiding, je beroepsverleden en de mogelijkheden die jij ziet om weer aan het werk te gaan. Vul de vragenlijst volledig in en stuur hem terug naar de adviserend arts van ons ziekenfonds.

Raadpleeg onze brochure over re-integratie voor meer info.