Eerste fase: Gewaarborgd loon

De eerste dagen van je arbeidsongeschiktheid blijft de werkgever je een normaal loon betalen. Dat noemt men de periode van gewaarborgd loon. De duur van deze periode hangt af van je professioneel statuut. Indien je ongeschiktheid langer duurt dan de periode gedekt door het gewaarborgd loon, stort het ziekenfonds uitkeringen.

Opgelet! Indien je zeker bent dat je arbeidsongeschiktheid de periode van gewaarborgd loon niet overschrijdt, moet je het ziekenfonds niet verwittigen.

Beroepsstatuut Uitkering ten laste van de verplichte ziekteverzekering
Bediende

Bediende met contract voor een onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van ten minste 3 maanden:
Na 30 dagen arbeidsongeschiktheid
Bediende met contract voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden:
Na 14 dagen arbeidsongeschiktheid

 Arbeider

Na 14 dagen arbeidsongeschiktheid

 Zelfstandige

Geen carensperiode (of niet-vergoedbare periode) als de arbeidsongeschiktheid minimaal 8 dagen duurt.

 Werkloze

Normaal gezien vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid

Tweede fase: Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid

Vanaf 01/07/2021 zijn er drie minimumbedragen van toepassing. Dit vanaf de 1e dag van de 5de maand. Dat minimumbedrag kan variëren volgens:

 • Jouw gezinssituatie (gezinslast of geen gezinslast).
 • Indien je gezinslast hebt, jouw hoedanigheid van al dan niet regelmatig werknemer.

Je bent regelmatig werknemer en hebt gezinslast: gewaarborgde minimumuitkering = € 64,91 (01/09/2021)
Je bent niet-regelmatig werknemer en hebt gezinslast: gewaarborgde minimumuitkering = € 53,25 (01/09/2021)
Je bent alleenstaande/samenwonend: gewaarborgde minimumuitkering = € 51,69 (01/09/2021)

Deze minimumuitkering is eveneens begrensd tot het gederfde loon.

Voor de periode van 01/01/2021 tot 30/06/2021 geldt er een minimumbedrag van € 49,68.

Vanaf de 1e dag van de 7de maand is het minimumbedrag afhankelijk van:

 • Jouw gezinssituatie (gezinslast of geen gezinslast).
 • Jouw hoedanigheid van al dan niet regelmatig werknemer.

Je bent regelmatig werknemer:
met gezinslast: gewaarborgde minimumuitkering = € 64,91 (01/09/2021)
alleenstaand: gewaarborgde minimumuitkering =  € 51,69 (01/09/2021)
samenwonend: gewaarborgde munimumuitkering = € 44,32 (01/09/2021)

Je bent niet-regelmatig werknemer:
met gezinslast: gewaarborgde minimumuitkering = € 53,25 (01/09/2021)
alleenstaand: gewaarborgde minimumuitkering = € 39,40 (01/09/2021)
samenwonend: gewaarborgde munimumuitkering =€ 39,40 (01/09/2021)

 • De uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid bedragen 60 % van het gederfde brutoloon. Het bedrag van de uitkering voor arbeidsongeschiktheid is beperkt.
 • In de meeste gevallen wordt er een bedrijfsvoorheffing (11,11 % of 10,09 %) ingehouden op de uitkeringen voor primaire ongeschiktheid.
 • Alle dagen van de week met uitzondering van zondag worden vergoed door het ziekenfonds (6 dagen per week).
 • Om recht te krijgen op uitkeringen voor zwangerschapsverlof, of geboorte-, of adoptie- of pleegouderverlof moet je 120 dagen (of 400 uur) in 6 maanden gewerkt hebben of werkloos zijn geweest vóór dat verlof. Om aanspraak te maken op uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid moet je 180 gewerkte of werkloosheidsdagen of (800 uur) in 12 maanden bewijzen. 
 • De informatie die nodig is voor de berekening van het gederfde loon en de uitkering, wordt ons elektronisch toegestuurd.    
 • Indien je werkloos bent, komt je bedrag voor de ziekte-uitkeringen tijdens de eerste zes maanden overeen met het bedrag van de werkloosheidsuitkering (= alignering werkloosheid). Deze alignering is echter beperkt: indien het bedrag van de werkloosheidsuitkering groter is dan 60 % van het gederfde brutoloon waarop de werkloosheiduitkering werd berekend, dan moet de ziekte-uitkering beperkt worden tot die 60 %. Vanaf de 7e maand van arbeidsongeschiktheid stijgt het bedrag van je vergoeding tot 60% van het bruto gederfde loon dat als basis diende voor de berekening van je werkloosheidsuitkering, afhankelijk van je hoedanigheid (regelmatige of niet-regelmatige werknemer) en je gezinslast.
 • Zelfstandigen ontvangen een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van hun gezinssituatie.

Derde fase: Invaliditeitsuitkeringen

Na een jaar van arbeidsongeschiktheid krijg je het statuut van invalide. Het bedrag van de uitkeringen wordt dan herzien in functie van je gezinssituatie.

De wettelijke termen primaire ongeschiktheid en invaliditeit hebben geen verband met de aard van de ongeschiktheid, noch met de medische aandoening. Zij verwijzen enkel naar de duur van de arbeidsongeschiktheid. De personen die als invalide erkend worden, kunnen een verhoogde tegemoetkoming genieten, alsook bepaalde andere voordelen (fiscale aftrek, bepaalde gemeentetaksen ...).

Gezinshoofd Alleenstaande Samenwonende zonder gezinslast
65 % van het laatste begrensde brutodagloon (er bestaan minima in invaliditeitsperiode) 55 % van het laatste begrensde brutodagloon (er bestaan minima in invaliditeitsperiode) 40 % van het laatste

Alle dagen van de week met uitzondering van zondag worden vergoed door het ziekenfonds (6 dagen per week).

Inhaalpremie
Voor invalide gerechtigden (loontrekkenden) wordt jaarlijks een inhaalpremie van 404,27 euro toegekend, indien zij minstens 1 jaar als arbeidsongeschikt erkend waren op 31/12 van het jaar dat voorafgaat aan de betaling van de inhaalpremie. Voor gerechtigden met gezinslast bedraagt de inhaalpremie 515,47 euro op 31 december 2020.

Invalide gerechtigden (loontrekkenden), die minstens 2 jaar als arbeidsongeschikt erkend waren op 31/12 van het jaar dat voorafgaat aan de betaling van de inhaalpremie, ontvangen een hogere inhaalpremie, namelijk 673,43 euro en 810,48 euro voor gerechtigden met gezinslast op 31 december 2020.

Voor invalide gerechtigden (zelfstandigen) die minstens 1 jaar als arbeidsongeschikt erkend waren op 31/12 van het jaar dat voorafgaat aan de betaling van de inhaalpremie, bedraagt de inhaalpremie 281,13 euro.

Om recht te hebben op de inhaalpremie, moet je in mei ten minste één vergoedbare dag hebben.

Datum van de betalingen van de uitkeringen

 • Begin van je uitkering door het ziekenfonds

Beroepsstatuut

Begin van je uitkering
Bediende onder arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd van ten minste 3 maanden Vanaf de 31e dag vanaf het begin van de ziekte
Bediende onder arbeidsovereenkomst van minder dan 3 maanden Vanaf de 15e dag vanaf het begin van de ziekte
Arbeider onder arbeidsovereenkomst Vanaf de 15e dag vanaf het begin van de ziekte
Werkloze Vanaf de 1e ziektedag
Zelfstandige Vanaf de 1e ziektedag
 • Betalingsperiodiciteit

- Arbeiders / Bedienden / Werklozen: Tijdens het 1e ziektejaar: tweede werkdag van de maand die volgt. Vanaf het 2e ziektejaar: enkele dagen voor het einde van elke ziektemaand

- Zelfstandigen: Enkele dagen voor het einde van elke ziektemaand

Data betaling vergoedingen
  1e ziektejaar (arbeidsongeschiktheid) 2e ziektejaar (invaliditeit)
Periode arbeiders / werknemers /
werklozen
zelfstandigen arbeiders / werknemers /
werklozen / zelfstandigen
januari 2022 02/02/22 27/01/22 27/01/22
februari 2022 02/03/22 24/02/22 24/02/22
maart 2022 04/04/22 29/03/22 29/03/22
april 2022 03/05/22 27/04/22 27/04/22
mei 2022 02/06/22 25/05/22 25/05/22
juni 2022 04/07/22 28/06/22 28/06/22
juli 2022 02/08/22 27/07/22 27/07/22
augustus 2022 02/09/22 29/08/22 29/08/22
september 2022 04/10/22 28/09/22 28/09/22
oktober 2022 03/11/22 27/10/22 27/10/22
november 2022 02/12/22 28/11/22 28/11/22
december 2022 03/01/23 20/12/22 20/12/22
 

Opgelet! De aangegeven data in de kalenders komen overeen met het moment waarop het ziekenfonds de betalingsopdracht geeft aan zijn financiële instelling. Er is een termijn van maximaal 3 werkdagen nodig vooraleer het geld werkelijk op je bankrekening staat of je je circulaire cheque via de post ontvangt.

Ontvang jij een invaliditeitsuitkering? Dan krijg je voortaan een aankondiging van de uitbetaling via sms!

Je ontvangt de dag vóór de datum van de betaling van de invaliditeitsuitkering (vanaf 1 jaar arbeidsongeschiktheid) een sms met daarin het bedrag van de uitkering, de maand waarop deze betrekking heeft alsook de datum waarop je de uitkering ten laatste op je bankrekening ontvangt.

De sms wordt verzonden naar het gsm-nummer dat je eerder aan ons gecommuniceerd hebt. Wij vragen je dit nummer te controleren en indien nodig te wijzigen. Dit kan via je persoonlijke e-Mutaccount of in een van onze kantoren. Onze medewerkers helpen je daar graag verder.

Je kunt deze dienstverlening steeds stopzetten door ‘STOP’ terug te sturen (gratis) op de laatst ontvangen sms.

Deze dienstverlening is louter informatief en wijzigt niets aan de gebruikelijke betaaldatum van de uitkering.