Welke voordelen biedt de verhoogde tegemoetkoming?

 • Gezondheidszorg

- Een betere terugbetaling van je gezondheidszorg.
- Minder betalen voor een aantal geneesmiddelen.
- Minder betalen voor raadplegingen bij de dokter en huisbezoeken.
- Een minder hoog persoonlijk aandeel betalen bij ziekenhuisopname.

 • Andere voordelen

Daarnaast hebben de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming ook nog talrijke andere voordelen:

 • Korting op openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC en MIVB). Neem contact op met de betrokken instanties om in aanmerking te komen voor deze voordelen. Om dit voordeel te genieten, dien je enkel je eID te tonen aan de loketten voor het verkrijgen van een abonnement van de NMBS (2e klasse) en MIVB. Vanwege technische beperkingen kan het zijn dat de NMBS of MIVB om een papieren attest vraagt. Klik hier om het te verkrijgen. Wat betreft de abonnementen van De Lijn en TEC, is het attest van de mutualiteit nog steeds noodzakelijk. Je kan dit attest verkrijgen in een van onze kantoren, door ons te contacteren, door het te bestellen via e-Mut of op onze website www.fsmb.be.
 • Toegang tot het Sociaal Verwarmingsfonds cat. 1.
 • Als je beantwoordt aan specifieke voorwaarden: sociaal tarief voor telefoon, vrijstelling van kijk- en luistergeld, voordelen toegekend door sommige gemeenten (gratis vuilniszakken of lagere huisvuilbelasting).
 • De verhoogde tegemoetkoming is ook voordelig in het kader van de MAF (maximumfactuur).
 • De bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering is lager.
 • Je geniet de derde-betalersregeling: de zorgverlener (arts, tandarts enz.) regelt je medische kosten rechtstreeks met je ziekenfonds, je betaalt zelf dus enkel het remgeld, het ziekenfonds stort het verschil rechtstreeks aan de zorgverlener.
 • Tot 30/06/2023 kom je in aanmerking voor het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Vanaf 01/07/2023 kom je niet meer automatisch in aanmerking voor het sociaal energietarief. Je zal moeten overstappen naar een commercieel tarief. De energieleverancier moet je informeren over het stopzetten van het sociaal tarief en je een nieuw tarief aanbieden.

  Je kunt :

  - dit aanbod aanvaarden
  - een ander tarief kiezen bij je huidige energieleverancier,
  - veranderen van energieleverancier,
  - aantonen dat je tot een andere (vaste) categorie behoort die recht heeft op het sociale tarief (meer informatie over het sociale energietarief).

  Om de tarieven van energieleveranciers te vergelijken, kun je de simulators gebruiken die door de regionale regulatoren ter beschikking worden gesteld :

  CWaPE in het Waalse Gewest
  BRUGEL in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  VREG  in het Vlaams Gewest

Wie komt in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming?

 • De verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend aan personen die een bepaald sociaal voordeel of statuut genieten:

- leefloon of gelijkgestelde hulp
- inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
- tegemoetkoming voor mensen met een handicap
- kinderen met een fysieke of mentale handicap met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid
- niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
- kinderen (jonger dan 25) die bij het ziekenfonds ingeschreven zijn als gerechtigde in het statuut wees

 • De verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden aan gezinnen met een laag inkomen op basis van een inkomensonderzoek

Geldt de verhoogde tegemoetkoming voor het hele gezin?

 • De verhoogde tegemoetkoming op basis van een sociaal voordeel of statuut wordt toegekend aan de rechthebbende van dit voordeel/statuut, zijn samenwonende partner, en in enkele gevallen aan hun personen ten laste.
 • De verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomensonderzoek wordt toegekend aan alle leden van het mutualistische gezin. Dit wil zeggen dat de gerechtigde, zijn samenwonende partner en de eventuele personen ten laste allen de verhoogde tegemoetkoming genieten.

Wanneer vangt het recht op de verhoogde tegemoetkoming (RVT) aan?

 • RVT op basis van een sociaal voordeel of statuut (zonder inkomensvoorwaarden)

Dit recht wordt je automatisch toegekend. Zodra je voldoet aan de voorwaarden, sturen wij je een brief om je te verwittigen dat het recht op de verhoogde tegemoetkoming aan jou werd toegekend.

 • RVT op basis van een inkomensonderzoek

Dit recht begint ten vroegste op de eerste dag van het kwartaal waarin de aanvraag werd ingediend of ten laatste op de eerste dag van de maand van de aanvraag. Ongeacht het soort RVT brengen wij je altijd schriftelijk op de hoogte van de start van het recht.

 

Wanneer eindigt het recht op de verhoogde tegemoetkoming?

Ongeacht het soort RVT brengen wij je altijd schriftelijk op de hoogte van het einde van het recht.

 • RVT op basis van een sociaal voordeel of statuut (zonder inkomensvoorwaarden)

Het RVT eindigt op 1 januari als het jaar daarvoor niet aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- 3 volledige en ononderbroken maanden leefloon of daaraan gelijkgestelde hulp;

- een dag inkomensgarantie voor ouderen of IGO;

- een dag gehandicaptenuitkering;

- een dag ingeschreven als rechthebbende NBM;

- een dag ingeschreven als rechthebbende wees.

 • RVT op basis van een inkomensonderzoek

Het RVT eindigt zodra zich een verandering in het mutualistisch gezin heeft voorgedaan of na een controle van de indicator of de inkomsten.

Hoe word je op de hoogte gebracht?

Personen die automatisch recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming krijgen een brief van de mutualiteit om hen hiervan op de hoogte te brengen.

Personen die zelf een aanvraag ingediend hebben, krijgen een brief van de mutualiteit om hen te melden of ze al dan niet recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.