Inkomensvoorwaarden

 1. De verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden na inkomensonderzoek als een van de gezinsleden tot een bepaalde categorie behoort op het moment van de aanvraag. Het jaarlijks inkomen wordt dan berekend door het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag te vermenigvuldigen met 12. Als de aanvraag ingediend wordt op het moment dat een van onderstaande statuten verworden wordt, zal de lopende maand in acht genomen worden. Het jaarlijks plafond bedraagt 24 155,16​ euro*. Dit bedrag wordt verhoogd met 4 471,78 euro* per bijkomend gezinslid.
  Deze personen vallen onder de tweede regeling:
  - weduwen/weduwnaars en gepensioneerden
  - personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen
  - personen met een handicap die geen tegemoetkoming ontvangen
  - langdurig werklozen (meer dan één jaar werkloos), ongeacht hun leeftijd - gerechtigden die instaan voor een eenoudergezin, bijvoorbeeld een moeder die alleen woont met twee kinderen die te haren laste ingeschreven zijn bij het ziekenfonds
  - militairen die tijdelijk, maar minstens één jaar, uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte
  - ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt
  Als je voldoet aan de voorwaarden, moet je een aanvraag indienen bij een van onze mutualistisch raadgevers, die je dossier zal beoordelen. 
 2. De verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden aan gezinnen waarvan het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen lager is aan 24 155,16​ euro (2022). Dit bedrag wordt verhoogd met 4 471,78 euro per bijkomend gezinslid.
  Als je voldoet aan de voorwaarden, moet je een aanvraag indienen bij een van onze mutualistisch raadgevers, die je dossier zal beoordelen. 

* bedragen geldig op 1 augustus 2022

 

Welke inkomsten tellen mee in de berekening?

Er wordt rekening gehouden met alle belastbare gezinsinkomsten die overeenstemmen met de inkomsten die moeten worden aangegeven aan de Administratie der Directe Belastingen. Het gaat dus om beroepsinkomsten, inkomsten van roerende en onroerende goederen, vervangingsinkomens voor zover ze als beroepsinkomsten worden beschouwd door de belastingadministratie, andere inkomsten die aan de belastingen moeten worden aangegeven, inkomsten van buitenlandse oorsprong, alimentatiegeld voor kinderen, ...

Opmerking

Er wordt geen rekening gehouden met de kinderbijslag, de toelage voor personen met een handicap en de inkomsten van jobstudenten jonger dan 25 jaar (als je met een attest van het kinderbijslagfonds kunt bewijzen dat ze nog recht gaven op kinderbijslag).

 

Hieronder volgt een niet exhaustieve lijst van bewijsstukken die nodig zijn om het inkomen van elk lid van het huishouden aan te tonen:

Bewijsstukken Waar je deze kan verkrijgen

Het meest recente aanslagbiljet van de personenbelastingen

Via de FOD Financien en prioriteit aan platform Myminfin

Loonfiches voor loontrekkenden

Via je werkgever of elektronische platformen gebruikt door werkgever (bv. Doccle)

Vakantiegeld/premies ...

Loonfiche, getuigschrift van de betalingsinstelling ...

Werkloosheidsuitkeringen

Bankrekeninguitreksel van de betaling of getuigschrift van het uitbetalingsorgaan

Pensioen

Bankrekeninguitreksel van de betaling of getuigschrift van het uitbetalingsorgaan

Zelfstandige

Fiche van de bedrijsleider of attest van de boekhouder

Fiche 281.xx

Deze fiches worden gebruikt om de belastingaangifte in te vullen en bevatten een overzicht van de ontvangen betalingen voor het aan te geven jaar. Ze zijn ook te vinden op Myminfin.

Kadastraal inkomen/inkomsten van onroerende goederen

Aanslagbiljet met betrekking tot de onroerende voorheffing via Mytax Brussels of via Myminfin

Roerende inkomsten/kapitalen of afkoopwaarden

Bij inning (levensverzekering, pensioensparen)

Ontvangen alimentatiegeld

Bankrekeninguitreksel met betrekking tot het ontvangen alimentatiegeld

Buitenlandse inkomsten

Elk bewijs (bankrekeninguitreksel, attest van een instelling ...)

 

Wie telt mee voor de gezinsinkomsten?

Het gaat om het mutualistische gezin. Dit wil zeggen dat de inkomsten van de gerechtigde, zijn samenwonende partner en de eventuele personen ten laste in rekening worden genomen.

Hebt u problemen met het invullen van uw aanvraag?

De medewerkers van onze advieskantoren staan klaar om u te helpen:

 • Advieskantoren arrondissement Leuven: Aarschot: Bogaardenstraat 25 - 016 56 74 31 / Diest: Grote Markt 31 - 013 33 41 61 / Leuven: Mechelsestraat 70/72 - 016 22 57 04 / Tienen: Grote Markt 42/1 - 016 81 23 23
 • Advieskantoren arrondissement Halle-Vilvoorde: Halle: Molenborre 15 - 02 360 30 39 / Liedekerke: Stationsstraat 1 - 053 66 90 89 / Vilvoorde: Grote Markt 1 - 02 251 25 41 / Zaventem: Stationsstraat 113 - 02 720 68 57
 • Advieskantoren arrondissement Brussel: Anderlecht: Bergensesteenweg 805 - 02 523 90 96 / Brussel: Zuidstraat 111 - 02 506 96 11 / Elsene: Vleurgatsesteenweg 19 - 02 649 50 64 / Etterbeek: Waversesteenweg 706 - 02 647 71 12 / Laken: Fransmanstraat 12 - 02 426 29 92 / Molenbeek: Gentsesteenweg 122 - 02 411 10 96 / Schaarbeek: Maarschalk Fochlaan 57 - 02 216 55 78 / Sint-Gillis: Waterloosesteenweg 132 - 02 537 75 75