Praktische info in een notendop

Printvriendelijke versiePDF-versie

Mantelzorgers hebben vaak talrijke bekommernissen en vragen. Gelukkig bestaan er diverse vormen van hulp. Wij maken je graag wegwijs!

 

 

recht op Tegemoetkomingen

Mantelzorgers hebben recht op diverse tegemoetkomingen.  Wil je weten op welke premies jij recht hebt? Contacteer dan zeker onze Dienst Maatschappelijk Werk (Sociale Dienst) via het nummer 02 546 15 12.

 

Overzicht van de bestaande tegemoetkomingen:

 

Mantelzorgpremie

In sommige gemeenten krijg je als mantelzorger een jaarlijkse of maandelijkse financiële tegemoetkoming. Let wel, de voorwaarden om een mantelzorgpremie te krijgen, verschillen per gemeente. Bovendien keren niet alle gemeenten deze premie uit.

Neem contact op met of raadpleeg de website van je gemeente, het OCMW van je gemeente of onze Dienst Maatschappelijk Werk om na te gaan of je recht hebt op een mantelzorgpremie.

 

De Vlaamse Zorgverzekering

Zwaar zorgbehoevenden kunnen beroep doen op de Vlaamse Zorgverzekering om een maandelijkse toelage te krijgen voor het betalen van niet-medische kosten (waaronder mantelzorg).

 

De Vlaamse aanmoedigingspremie

Wanneer je tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (openbare sector) neemt, krijg je meestal een onderbrekingsuitkering van de RVA. Onder bepaalde voorwaarden vult de Vlaamse Overheid deze uitkering aan met een aanmoedigingspremie.

 

Opgelet: vanaf 2 september 2016 wordt de bevoegdheid omtrent loopbaanonderbreking volledig overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Concreet betekent dit dat het systeem van loopbaanonderbreking en de aanmoedigingspremie zal veranderen. Klik hier voor concrete info over deze veranderingen.

 

Andere tegemoetkomingen

 • Palliatief forfait is een budget voor palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden. Deze premie is een vast bedrag en kan twee keer aangevraagd worden.
 • Zorgforfait is een premie voor chronisch zieken. Onder bepaalde voorwaarden kan je deze jaarlijkse tegemoetkoming bij je ziekenfonds aanvragen.
 • Persoonsvolgende financiering (PVF) is een budget voor de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een erkende handicap. Het is de opvolger van het persoonlijk-assistentiebudget (PAB). In het nieuwe systeem wordt het budget rechtstreeks aan personen met een handicap toegekend, zodat zij zelf hun ondersteuning kunnen regelen.
 • Verhoogde kinderbijslag is een budget voor personen met een handicap tot 21 jaar. De handicap moet wel lichamelijke of psychische gevolgen hebben voor de dagelijkse activiteiten van het kind en het gezin.

 

 

Recht op verlof

Het is niet evident om je mantelzorgtaken te combineren met je vaste job. Gelukkig bestaan er diverse vormen van loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid geven om je werk tijdelijk te onderbreken of te verminderen. Je kan je hierover steeds informeren bij de personeelsdienst van je werk.

 

Tijdskrediet

Indien je in de privésector tewerkgesteld bent en je een onderbreking wil nemen op je werk, kan je tijdskrediet nemen.

Er bestaan drie vormen van tijdskrediet:

 • voltijdse onderbreking gedurende 12 maanden;
 • halftijdse onderbreking gedurende 24 maanden;
 • 1/5de onderbreking gedurende 60 maanden.

Opmerking: Het is mogelijk om bovenstaande vormen te combineren. De periodes kunnen eveneens verlengd worden met gemotiveerd tijdskrediet. Let wel, tijdskrediet met motief kan enkel opgenomen worden voor:

 • de zorg van een kind jonger dan 8 jaar;
 • palliatieve verzorging;
 • de verzorging van een zwaar ziek persoon;
 • een opleiding.

Ter compensatie van het loonverlies krijg je een forfaitaire uitkering van de RVA. Deze kan, onder bepaalde voorwaarden, aangevuld worden met de Vlaamse aanmoedigingspremie.

 

Zorgverlof (is hetzelfde als verlof voor medische bijstand?)

Als mantelzorger kan je verlof om medische bijstand nemen, beter bekend als zorgverlof. Hierbij verminder of onderbreek je je werk tijdelijk om voor een ziek gezins- of familielid te zorgen.

Ook hier kunnen we drie vormen onderscheiden:

 • voltijdse onderbreking gedurende 12 maanden;
 • halftijdse onderbreking gedurende 24 maanden;
 • 1/5de onderbreking gedurende 24 maanden.

Opgelet: De persoon voor wie je zorgt moet een familielid (maximaal tot de tweede graad) of een gezinslid (persoon met wie je samenwoont) zijn én moet aan een zware ziekte lijden (erkend door de behandelende arts). Verder mag je per zwaar zieke patiënt je werk gedurende minimaal 1 en maximaal 3 maanden onderbreken. Deze periodes kunnen wel verlengd worden tot maximaal 12 maanden. In geval van hospitalisatie van je kind, mag je zorgverlof ook per week opnemen.

 

Om je loonverlies te compenseren, krijg je een forfaitaire vergoeding van de RVA. Deze tegemoetkoming wordt dus niet berekend op basis van je inkomen.

 

Palliatief verlof

Met palliatief verlof kan je je werk tijdelijk onderbreken of verminderen zodat je voor iemand kan zorgen die ongeneeslijk ziek is en zich bevindt in een terminale fase. In principe kan een aanvraag tot palliatief verlof nooit geweigerd worden.

Je kan kiezen voor:

 • een voltijdse onderbreking gedurende 12 maanden;
 • een halftijdse onderbreking gedurende 24 maanden;
 • een 1/5de onderbreking gedurende 24 maanden.

Per patiënt kan je twee aanvragen tot palliatief verlof indienen: één maand + een verlenging van maximaal één maand.

Tijdens palliatief verlof krijg je een onderbrekingsvergoeding van de RVA. Het betreft een vast bedrag, onafhankelijk van je inkomen.

 

Werkloos en mantelzorger?

Als je werkloos bent, kan je vrijgesteld worden van bepaalde verplichtingen omwille van sociale of familiale moeilijkheden. Met een vrijstelling mag je voorgestelde vacatures weigeren, moet je niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en moet je niet ingeschreven zijn als werkzoekende.

De vrijstelling krijg je gedurende minimaal 6 en maximaal 12 maanden. Deze periode kan wel verlengd worden tot maximaal 6 jaar. 

Opgelet: eenzelfde sociale of familiale moeilijke situatie kan slechts aan één werkloze een vrijstelling verschaffen.

 

Klik hier voor meer info.

 

 

Zorgnetwerk

Door de zware zorgtaken, kan je als mantelzorger overbelast worden. Dit kan leiden tot fysieke en/of mentale uitputting. Daarom is het belangrijk dat je kan terugvallen op een uitgebreid zorgnetwerk. Een zorgnetwerk kan bestaan uit meerdere mantelzorgers, maar je kan ook beroep doen op ons Thuiszorgcentrum.

 

Klik hier voor een overzicht van al onze thuiszorgdiensten.

 

 

Kortverblijf: tijdelijk de zorg overdragen

Wil je eventjes aan de zorg ontsnappen door ertussenuit te knijpen? Bespreek dan met de zorgbehoevende de mogelijkheid tot kortverblijf. De zorgbehoevende kan hier voor een beperkte tijd naartoe. Alle zorgen worden dan overgenomen, zodat jij even op adem kan komen.

 

Klik hier voor meer info over de tegemoetkoming van ons ziekenfonds en hier om te controleren of er plaats is in je regio.