De ZORGKAS

De zorgkas houdt zich bezig met de uitbetaling van de tegemoetkomingen onder de VSB. Als je voldoet aan de criteria om aanspraak te maken op een tussenkomst van de VSB, stelt de Zorgkas alles in het werk om je te helpen. Ze informeert je en betaalt de tegemoetkomingen uit.

Wat is de zorgkas ?

Het is de Zorgkas die het beheer van de VSB verzorgt. Zodra je de criteria invult om recht te hebben op een tussenkomst van de VSB, stelt de Zorgkas alles in het werk om je hiervan te laten genieten. De Zorgkas informeert je en betaalt de tussenkomsten.

Wie moet zich aansluiten?

  • Iedereen die in Vlaanderen woont, moet zich verplicht aansluiten bij een zorgkas in het jaar dat hij of zij 26 jaar wordt en moet een jaarlijkse premie betalen.
  • Aansluiting is ook verplicht voor iedereen die in een andere lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont en sociaal verzekerd is in België, omwille van zijn/haar tewerkstelling in Vlaanderen.
  • Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich vrijwillig aansluiten. Wanneer de premie minstens een keer betaald werd, kan de aansluiting op elk moment beëindigd worden via een schriftelijk verzoek aan onze zorgkas.

Waar moet ik me aansluiten?

Je kan je alleen aansluiten bij de zorgkas van je ziekenfonds of bij de Vlaamse zorgkas die beheerd wordt door de Vlaamse overheid.

We sturen automatisch een brief met vermelding van de te betalen premie. Zodra de eerste premie is betaald, is de aansluiting effectief. Als je je niet aansluit binnen een bepaalde periode, word je automatisch aangesloten bij de Vlaamse zorgkas. Je wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing en je krijgt nadien nog steeds de kans om je aan te sluiten bij onze zorgkas.

Hoeveel bedraagt de premie?

De jaarlijkse premie is 62 euro en 31 euro voor wie de verhoogde tegemoetkoming geniet sinds 1 januari van het voorgaande jaar.

Wat gebeurt er als je de premie niet betaalt?

  • Na 2 onvolledig of niet-betaalde premies (al dan niet opeenvolgend) moet je een administratieve boete betalen van 250 euro (100 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming). We sturen je vooraf een aangetekende brief om je de kans te geven de verschuldigde bedragen alsnog te betalen.

  • Deze regels gelden ook voor mensen die in Brussel wonen. In plaats van een administratieve boete, sturen we je een brief met de melding dat we je aansluiting stopzetten.

  • De wetgeving voorziet de mogelijkheid dat het OCMW de (achterstallige) premie betaalt. Let wel, het OCMW is hier niet toe verplicht.

  • Wanneer iemand in een situatie van collectieve schuldenregeling of faillissement verkeert, hoeft deze persoon de premie niet te betalen. Om vrijgesteld te worden, moet hij/zij de beschikking van toelaatbaarheid naar het ziekenfonds opsturen.

Heb je een klacht over de dienstverlening van onze Zorgkas?

Onze Zorgkas streeft naar een continue verbetering van onze dienstverlening. Bent u niet tevreden over deze dienstverlening, de ontvangst die u heeft gekregen, de afhandelingstermijn van uw dossier, een beslissing van onze Zorgkas of een werkmethode? Laat het ons gerust weten! Door onze klachtenprocedure kunnen wij binnen een redelijke termijn reageren en actie ondernemen om de kwaliteit van de dienstverlening die u wordt geboden te verbeteren.

Wie kan een klacht indienen?

Iedere persoon of organisatie die in contact komt met onze Zorgkas kan een klacht indienen.

Welke klachten wel?

Om behandeld te worden door de Ombudsdienst en kwaliteit van diensten, moet u klacht schriftelijk worden ingediend en betrekking hebben op onze Zorgkas.

Welke klachten niet?

Klachten die geen betrekking hebben op diensten van de Zorgkas en anonieme klachten.

Hoe kan je uw klacht indienen?

Via ons contactformulier
Per post naar volgend adres: Ombudsdienst en kwaliteit van diensten van Solidaris Brabant, Zuidstraat 111, 1000 Brussel.

Procedure voor de afhandeling van de klacht

De afhandeling van een klacht gebeurt in verschillende stappen:

  • Stap 1: de Ombudsdienst en kwaliteit van diensten ontvangt uw klacht en registreert deze in het klachtenregister.

  • Stap 2: de Ombudsdienst en kwaliteit van diensten stuurt u zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.

  • Stap 3: binnen een termijn van 45 dagen onderzoekt de Ombudsdienst en kwaliteit van diensten in samenwerking met de desbetreffende dienst uw klacht en deelt u het resultaat hiervan mee. Zo nodig kan deze dienst aanbevelingen doen om ervoor te zorgen dat het probleem zich niet meer voordoet.

Opgelet! De verwerking van uw klacht door de Ombudsdienst en kwaliteit van diensten schort de termijn voor beroep tegen de beslissing van de Zorgkas bij de rechtbanken niet op.

Meer info?

Surf naar de website van de VSB voor meer info. Je kan ook steeds een e-mail sturen naar onze zorgkas via zorgkas.bra@solidaris.be.